PRELJUB

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 11. 11. -

Tre­ća se­zo­na Pre­lju­ba nas­tav­lja se tri go­di­ne na­kon što je No­ah sve šo­ki­rao priz­nav­ši kriv­nju na su­đe­nju za uboj­stvo Scot­ta Loc­k­har­ta. No­ah se tru­di okre­nu­ti no­vi list u ži­vo­tu, ali od­lu­ka­ma iz proš­los­ti pro­uz­ro­čio je šte­tu ko­ja ga je pre­tvo­ri­la u sje­nu čo­vje­ka ka­kav je ne­kad bio. Ali­son kćer Jo­anie po­di­že uz Co­lea i Lu­isu u Mon­ta­uku, ali Ali­so­ni­na proš­lost ni­ka­ko da pad­ne u za­bo­rav, dok se Co­le i Lu­isa tru­de iz­gra­di­ti svo­ju bu­duć­nost.

SE­RI­JA HTV 2 23:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.