ČUVAR DVORCA

24sata - Cafe 24 - - PONEDJELJA­K 11. 11. -

Dram­ska se­ri­ja Čuvar dvorca re­da­te­lja i sce­na­ris­ta Lu­ka­sa No­le go­vo­ri o Hr­vat­skoj osam­de­se­tih ka­da se na po­li­tič­koj sce­ni do­ga­đa­ju pro­mje­ne ko­je će kra­jem de­set­lje­ća pro­mi­je­ni­ti ma­pu Euro­pe. Ju­gos­la­ven­ska Služ­ba dr­žav­ne bez­bjed­nos­ti još je jed­na od naj­a­gil­ni­jih i naj­u­čin­ko­vi­ti­jih oba­vje­štaj­nih za­jed­ni­ca u Eu­ro­pi. Boris Biš­ćan, sta­ri ka­dar te služ­be, svje­dok je pro­mje­na ko­je se u služ­bi do­ga­đa­ju...

SE­RI­JA HTV 1 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.