FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PONEDJELJA­K, 11. 11. PROGRAM - -

HBO

10:30 Ži­vot pos­li­je ži­vo­ta 12:40 Meg: Pre­da­tor iz du­bi­na 14:30 Do­bro doš­li u Tro­uil­ly 16:00 Hol­lywo­od: Na sni­ma­nju XVI 16:25 Ka­pe­ta­ni­ca Mar­vel 18:25 Ču­do­vi­šta iz su­sjed­stva 2 20:00 Ču­va­ri 21:00 Gos­po­đa Flet­c­her 21:30 Si­li­cij­ska do­li­na VI 22:00 Na kri­li­ma or­lo­va

HBO 2

06:00 Put ku­ći jed­nog psa 07:40 Ku­ka 10:05 Su­per mur­ja­ci 2 11:45 Si­re­na 12:25 Bo­lje stva­ri II 12:55 Noć u muzeju 14:45 Nje­go­va mračna gra­đa 15:45 Mo­je naj­dra­že ču­do­vi­šte 17:15 Co­mic Sans 19:00 Sad te os­tav­ljam 20:45 Iz ni­šta­vi­la 22:30 Pos­ta­ja Tem­ple 23:20 Tri pla­ka­ta iz­van gra­da

CINESTAR TV

09:00 Ka­ubo­ji 11:05 Is­tok je Is­toč­no 13:00 Po­noć u Pa­ri­zu 14:50 Hard Ball 16:50 The Ru­naways 18:45 Bi­jeg u zo­ru 21:00 Lju­bav i ples 22:35 Se­in­feld III 23:00 Se­in­feld III 23:25 Red Ri­ding: Go­di­ne gos­pod­nje 1974.

FOX CRI­ME

10:15 Bez tra­ga 12:00 Umor­stva u Mid­so­me­ru 14:00 Navy CIS 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Mis­te­ri­ji dr. Bla­kea 23:10 Zlo­či­nač­ki umo­vi

CINEMAX

07:55 Pot­kra­lje­va ku­ća 09:40 Miss Ba­la 11:25 Ni­sam tu 12:45 Iz­vje­šta­ji o Sa­ri i Sa­le­emu 14:55 Od­la­zak 16:40 Pot­kra­lje­va ku­ća 18:25

Noć­ni čuvar 20:00 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja 2 22:05 Pa­tri­ot­ske igre 00:05 Uhva­ti­te ma­lo­ga

FOX LI­FE

10:10 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 12:00 Mi­ris že­ne 15:15 Tip-top 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 21:00 Do­bra ne­vo­lja 22:00 Ho­tel Grand 22:55 19. pos­ta­ja 23:50 Uvod u ana­to­mi­ju

PICKBOX TV

16:25 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 17:10 Raj za da­me 17:55 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 18:45 Na duž­nos­ti 20:15 Raj za da­me 21:00 Kon­dor 21:55 Dru­ga stra­na no­go­me­ta 22:45 Na pra­gu sla­ve 23:30 Ne pod­cje­njuj Jor­dan

TV 1000

06:40 Laž­no op­tu­že­na 08:00 Krat­ki spoj 2 09:50 EdTV 11:50 Na kra­ju da­na 14:00 Po­gled s ne­ba 15:25 No­vi dom 16:55 Go­ri­le u ma­gli 19:00 Gi­gli 21:00 Ne­mi­lo­srd­ni ga­do­vi 23:25 King Kong 02:30 Tra­žen 04:15 S.W.A.T.: Spe­ci­jal­na ope­ra­ci­ja

KI­NO TV

06:00 Mu­čen 08:00 Sre­tan kraj 10:00 Spa­si­ti du­ha 12:00 Moj zlo­čes­ti sin 14:00 Tra­go­vi 16:10 Odjed­nom 18:10 Ne­bo 20:15 Po sva­ku ci­je­nu 22:00 Zem­lja ta­me 00:00 La­nac osve­te 02:00 Ne­bo 04:00 Po sva­ku ci­je­nu

FILM CINESTAR TV 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.