JE­DAN DAN

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 12. 11. -

Na dan svo­je ma­tu­re na sve­uči­li­štu u Edin­bur­g­hu 15. sr­p­nja 1988. go­di­ne Em­ma Mor­ley (A. Hat­haway) upoz­na svog vrš­nja­ka Dexte­ra Mayhewa (J. Sturgess). Iako noć pro­ve­du za­jed­no, Em­ma i Dexter od­lu­če os­ta­ti sa­mo pri­ja­te­lji, ne zna­ju­ći da će ti­je­kom slje­de­ća dva de­set­lje­ća nji­ho­vi ži­vo­ti kre­nu­ti u raz­li­či­tim smje­ro­vi­ma, te da će se kroz to raz­dob­lje na da­tum kad su se upoz­na­li po­ne­kad i sre­ta­ti. Slje­de­će go­di­ne 15. sr­p­nja Em­ma ra­di kao ko­no­ba­ri­ca u mek­sič­kom res­to­ra­nu u Lon­do­nu, a Dexter pu­tu­je svi­je­tom vri­je­me pro­vo­de­ći u opi­ja­nji­ma i po­vr­š­nim ve­za­ma s dje­voj­ka­ma. Dok on pos­ta­je uspješan vo­di­telj kas­no­noć­nog TV showa, Em­ma po­či­nje ka­ri­je­ru škol­ske uči­te­lji­ce te se zbli­ža­va sa sim­pa­tič­nim Ia­nom (R. Spall), ko­mi­ča­rom ko­jeg ne sma­tra du­ho­vi­tim. Ti­je­kom slje­de­ćih go­di­na Dexter će se su­oči­ti s te­škom bo­leš­ću svo­je maj­ke Ali­son (P. Clar­k­son), te s či­nje­ni­com da se ni njoj ni nje­go­vom ocu Ste­ve­nu (K. Stott) ne svi­đa ra­zvoj si­no­ve ka­ri­je­re.

ŽANR: ROMANTIČNA DRA­MA, 2011., SAD, VB

★★★★ ★ REŽIJA: LONE SCHERFIG ULO­GE: AN­NE HAT­HAWAY,

JIM STURGESS, TOM MISSION, TIM KEY, RAFE SPALL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.