VIC­TO­RIA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 12. 11. -

Mla­da Špa­njol­ka ko­ja se ne­dav­no pre­se­li­la u Ber­lin shva­ti da bi nje­zin flert s do­ma­ćim deč­kom mo­gao bi­ti ko­ban kad se na ve­če­ri s pri­ja­te­lji­ma ot­kri­je opas­na taj­na... Film je osvo­jio Sre­br­nog med­vje­da Stur­li Bran­d­th Grov­len za iz­u­ze­tan umjet­nič­ki do­pri­nos te no­mi­na­ci­ju za Zlat­nog med­vje­da Se­bas­ti­anu Sc­hip­pe­ru.

ŽANR: KRIMINALIS­TIČKI, 2015., SAD REŽIJA: SE­BAS­TI­AN SCHIPPER ULO­GE: LAIA COSTA ★★★★ ★

FILM HTV 3 23:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.