SIMPSONI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 12. 11. -

Na­kon što Bart jed­noj dra­goj be­skuć­ni­ci slu­čaj­no ba­ci ko­li­ca u ri­je­ku, do­pu­šta joj da ži­vi u nje­go­vu or­ma­ru. No Li­sa ot­kri­va da ta že­na sjaj­no pje­va pa joj pred­lo­ži da se pre­se­li u nje­zin or­mar te poč­ne pla­ni­ra­ti kon­cert. Me­đu­tim, na kra­ju se sil­no ra­zo­ča­ra kad saz­na da je Het­tie na­sil­na ovis­ni­ca. Za to vri­je­me, Ho­mer po­ku­ša­va do­ka­za­ti da je vješt maj­stor, ali u zi­do­ve ku­će slu­čaj­no za­zi­da mač­ku.

SE­RI­JA HTV 3 22:50

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.