ZE­LE­NA PRI­ČA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM UTORAK 12. 11. -

Ame­rič­kom biz­ni­sme­nu di­jag­nos­ti­ci­ra­ju rak i pre­dvi­de da mu pre­os­ta­je tek ne­ko­li­ko mje­se­ci ži­vo­ta. On se pri­sje­ti ka­ko je 50-ih go­di­na 20. sto­lje­ća po­čeo ka­ri­je­ru kao grč­ki imi­grant ko­ji je u SAD do­šao sa sa­mo 22 do­la­ra u dže­pu pa od­lu­či sklo­pi­ti po­s­ljed­nji po­sao ko­jim će ovje­ko­vje­či­ti us­pjeh svo­je tvrt­ke...

ŽANR: BIOGRAFSKI, 2012., SAD REŽIJA: NI­KA AGIASHVILI ULO­GE:

ED O’ROSS, BIL­LY ZANE ★★ ★★★

FILM HTV 2 13:25, 00:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.