FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 12. 11. PROGRAM - -

HBO

11:00 Kralj la­vo­va 12:30 Do­kaz 14:15 Ins­tant­na obi­telj 16:15 Maj­stor lo­šeg fil­ma 18:00 Si­li­cij­ska do­li­na VI 18:35 Pre­gled pro­tek­log tjed­na s Joh­nom Oli­ve­rom VI 19:10 Ot­kri­va­nje vje­šti­ca 20:00 Nje­go­va mračna gra­đa 21:00 Preljub V 22:00 Ga­leb

HBO 2

06:00 Noć u muzeju 07:50 Ka­ko se zo­vem: Mu­ham­mad Ali 09:10 Co­mic Sans 10:50 Sad te os­tav­ljam 12:35 Si­re­na 13:15 Bo­lje stva­ri II 13:45 Noć u muzeju 2 15:30 Li­ga prav­de 17:30 G-For­ce 19:00 Per­cy Jac­k­son: Mo­re ču­do­vi­šta 20:45 Skr­ši sve 22:20 Ma­glo­vi­ti vrh 00:00 Bijelo III

CINESTAR TV

09:00 The Ru­naways 11:05 Lek­ci­ja za gđu Tin­gle 12:55 Bi­jeg u zo­ru 15:10 Lju­bav kao sud­bi­na 17:10 I to se zo­ve lju­bav 18:55 Ka­te i Le­opold 21:05 Ne­ma mira za greš­ni­ke, 23:10 Se­in­feld III 00:00 Red Ri­ding: Go­di­ne gos­pod­nje 1980.

FOX CRI­ME

14:00 Navy CIS 15:00 Navy CIS 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Har­row 23:10 Zlo­či­nač­ki umo­vi 00:05 Che­rif 01:15 Eki­pa za oče­vid

CINEMAX

06:00 Od­la­zak 07:40 Mo­ja kći 09:15 Noć­ni čuvar 10:50 Pa­tri­ot­ske igre 12:45 Ne­mo­gu­ća mi­si­ja 2 14:45 Hoc­he­la­ga, zem­lja du­ša 16:25 Mo­ja kći 18:05 Thel­ma 20:00 Miss Ba­la 21:45 Uhva­ti­te ma­lo­ga 22:40 CIA u Ber­li­nu III

FOX LI­FE

12:55 Do­bra ne­vo­lja 13:50 Mike i Mol­ly 14:45 Dvi­je pri­ja­te­lji­ce i be­ba 15:15 Tip­top 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 21:00 Do­bra ne­vo­lja 22:00 Odvaž­ne 22:55 19. pos­ta­ja 23:50 Uvod u ana­to­mi­ju

PICKBOX TV

16:25 Što kri­ju nje­zi­ne oči 17:45 Raj za da­me 18:25 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 19:15 Noć­ni me­na­džer 20:15 Raj za da­me 21:00 Kon­dor 21:50 Dru­ga stra­na no­go­me­ta 22:35 Na pra­gu sla­ve 23:20 Ne pod­cje­njuj Jor­dan

TV 1000

09:10 Blizanci 10:55 Mary i Mar­t­ha 12:25 Po­nov­no naj­bo­lji tim 2 13:55 1941: Lu­da inva­zi­ja na Ka­li­for­ni­ju 15:50 Os­ta­ni uz me­ne 17:15 Pro­zor u dvo­ri­šte 19:20 Stel­lin po­s­ljed­nji vi­kend 21:00 Bre­aking Bro­ok­lyn 22:35 Lju­bi­mi­ca Amerike 00:15 Tko bi se udao za Bar­ryja? 01:40 Vrag u pla­voj ha­lji­ni 03:20 Vra­na

KI­NO TV

06:00 La­nac osve­te 08:00 Zem­lja ta­me 10:00 U car­stvu vu­ko­va 12:00 Jacqu­es Co­us­te­au - Odi­sej 14:00 Lady Grey 15:50 Ne­poz­na­ta dje­voj­ka 17:40 Wel­lin­g­to­nov rat 20:15 Na uda­ru 22:00 Ma­saryk 00:00 Mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti o Ke­vi­nu

SE­RI­JA HBO 19:10

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.