DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV UTORAK, 12. 11. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GE­OGRAP­HIC

12:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća 13:00 Is­tra­ge zra­ko­plov­nih ne­sre­ća: Po­seb­ni iz­vje­štaj 14:00 Me­ga­gra­đe­vi­ne 15:00 Norveška ces­tov­na služ­ba 16:00 Sekunde do ka­tas­tro­fe 17:00 Is­tra­ži­vač 18:00 Vru­ća zo­na 19:00 Ja­pan: Iz­me­đu tla i ne­ba 20:00 Ek­s­trem­ni no­go­met: Ru­si­ja 21:00 Me­gas­truk­tu­re: Be­lu­gaXL 22:00 Eu­ro­pa iz zra­ka 23:00 Iz­gub­lje­ni gra­do­vi s Al­ber­tom Li­nom 00:00 Dro­ge

NA­TI­ONAL GE­OGRAP­HIC WILD

13:05 Div­lji lov­ci 16:20 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 3 18:00 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 19:45 Le­opar­do­ve sti­je­ne 20:40 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Dr. Oak­ley: Ve­te­ri­nar­ka iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

DOKU TV

12:00 Do­sje Big­fo­ot 13:00 Taj­na stra­na su­per­he­ro­ja 14:00 Avi­oni ko­ji su pro­mi­je­ni­li svi­jet 15:00 Ne­vid­lji­va pri­ro­da 16:00 Bi­jeg na se­lo 17:00 Ame­rič­ka kul­tu­ra al­ko­ho­la 18:00 Taj­ni ži­vot je­ze­ra 19:00 Obal­ne že­ljez­ni­ce s Ju­lie Wal­ters 20:00 Gos­po­da­ri glaz­be 21:00 Taj slat­ki film

SE­RI­JA RTL 2 19:55

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.