MUNCHEN

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 13. 11. -

Dra­ma pre­ma is­ti­ni­tim do­ga­đa­ji­ma. 1972. go­di­ne odi­gra­la se straš­na tra­ge­di­ja pred oči­ma gle­da­te­lja ko­ji su pra­ti­li Olim­pij­ske igre u Mu­en­c­he­nu. Sku­pi­na pa­les­tin­skih te­ro­ris­ta poz­na­ta pod ime­nom “Black Sep­tem­ber” ti­je­kom dru­go­ga tjed­na iga­ra ubi­la je ne­ko­li­ko čla­no­va iz­ra­el­skog ti­ma i oku­pi­ra­la sport­sko na­se­lje u bli­zi­ni sta­di­ona. Ci­je­li je do­ga­đaj, ko­ji se odvi­jao sko­ro či­tav je­dan dan, pra­ti­la jav­nost. Mla­di iz­ra­el­ski agent Av­ner (E. Ba­na) dr­ži da je du­žan uklju­či­ti se u bor­bu pro­tiv te­ro­ris­ta i pri­pad­nik Mo­ssa­da mu po­nu­di da se pri­klju­či oda­bra­noj sku­pi­ni lju­di ko­ja se angažirala u hva­ta­nju te­ro­ris­ta. Av­ner na­pus­ti su­pru­gu ko­ja je pred po­ro­dom i s ne­ko­li­ko age­na­ta kre­ne iz Ge­ne­ve u Fran­k­furt, pa u Rim, Pa­riz i još ne­ke europ­ske gra­do­ve, ne bi li ušao u trag zlo­čin­ci­ma...

ŽANR: DRA­MA, TRILER, 2005., SAD REŽIJA: STEVEN

SPIELBERG ULO­GE: ERIC BA­NA, DA­NI­EL CRAIG,

★★★★ ★ GEOFFREY RUSH, CIARÁN HINDS

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.