PROOF

24sata - Cafe 24 - - SRIJEDA 13. 11. -

Martin je sli­jep od ro­đe­nja i o nje­mu se bri­ne kuć­na po­moć­ni­ca Ce­lia ko­ja je nje­go­va vrš­nja­ki­nja. Mla­dić je ne­za­do­vo­ljan oba­vi­jes­ti­ma o svi­je­tu ko­je do­bi­va od dru­gih, a to tra­je od dje­tinj­stva ka­da ni­je bio spre­man odvi­še vje­ro­va­ti opi­si­ma svo­je maj­ke. Slu­čaj­no upoz­na­je mla­do­ga An­dyja ko­ji ra­di u ta­li­jan­skom res­to­ra­nu...

ŽANR: PSIH. DRA­MA, 1991., AUS. REŽIJA: JOCELYN MOORHOUSE ULO­GE: HUGO WEAVING ★★★★ ★

FILM HTV 3 23:05

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.