FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV SRIJEDA, 13. 11. PROGRAM - -

HBO

06:00 Abu­le­le 07:35 Ins­tant­na obi­telj 09:30 Tra­ži se sta­ri 11:20 Ga­leb 13:00 Film­ske zvi­jez­de ži­ve vječ­no 14:45 Vi­jes­ti iz du­bi­ne 16:35 Na­dam se da ćeš idu­ći put umri­je­ti 18:15 Pra­vi gan­g­s­ter 20:00 Ka­pe­ta­ni­ca Mar­vel 22:05 Ču­va­ri 23:05 God­zil­la

HBO 2

11:50 Si­re­na 12:30 Bo­lje stva­ri II 12:55 Pi­sac i pas 14:15 Spi­der-Man: No­vi svi­jet 16:10 U tra­ga­nju za Ala­skom 17:00 Go­di­ne i go­di­ne 18:00 Nje­go­va mračna gra­đa 19:00 Ma­le la­ži II 19:45 Ma­le la­ži II 20:40 Preljub V 21:40 Mjes­to ti­ši­ne 23:10 Glass 01:20 Na­pu­šta­ju­ći Ne­ver­land

CINESTAR TV

09:00 I to se zo­ve lju­bav 10:55 Taj­na afe­ra 12:40 Ka­te i Le­opold 14:50 Sve os­ta­lo 16:55 Do­kaz 18:50 Babyp­ho­ne 20:30 Co­nan Bar­ba­rin, 22:30 Se­in­feld III 22:55 Se­in­feld III 23:20 Red Ri­ding: Go­di­ne gos­pod­nje 1983.

FOX CRI­ME

13:05 Zlo­či­nač­ki umo­vi 14:00 Navy CIS 15:00 Navy CIS 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 23:00 Zlo­či­nač­ki umo­vi

CINEMAX

07:40 Okus ra­me­na

09:15 Thel­ma 11:10 Miss Ba­la 12:55 Zlo­čin oca Ama­ra 14:50 Tlo pod no­ga­ma 16:35 Okus ra­me­na 18:05 Bun­tov­nik u ži­tu 20:00 Sa­vr­še­ni uče­nik 21:50 Fok­s­trot 23:45 492 01:25 Go­ra

FOX LI­FE

12:55 Do­bra ne­vo­lja 13:50 Mike i Mol­ly 14:45 Mame iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Tip­top 15:40 Lju­bav na pr­vi za­lo­gaj 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 21:00 Do­bra ne­vo­lja 22:00 To smo mi 22:55 19. pos­ta­ja

PICKBOX TV

15:40 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 16:25 Što kri­ju nje­zi­ne oči 17:45 Raj za da­me 18:25 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 19:15 Noć­ni me­na­džer 20:15 Raj za da­me 21:00 Kon­dor 21:50 Dru­ga stra­na no­go­me­ta 22:35 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

06:40 Be­an... Film vr­hun­ske ka­tas­tro­fe 08:10 Cu­re bi­ra­ju 09:45 Go­ri­le u ma­gli 11:50 Laž­no op­tu­že­na 13:10 Mi­ris že­ne 15:45 Krat­ki spoj 2 17:30 EdTV 19:35 La­ž­lji­vac 21:00 Han­ni­bal 23:05 Za­bo­rav­lje­ni 00:35 Pak­le­ni šund 03:05 Uboj­stvo u re­zer­va­tu

KI­NO TV

06:00 Mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti o Ke­vi­nu 08:00 Ma­saryk 10:00 Vje­tar se di­že (ani­mi­ra­ni) 12:10 Ple­sa­či­ca go­di­ne 14:00 Smrt Sta­lji­na 16:00 Tr­go­vač­ki put­nik 18:10 Gos­po­dar ži­vo­ta i smr­ti 20:15 Toč­no u me­tu 22:00 Ti­je­lo i du­ša 00:00 Ces­ta 02:00 Gos­po­dar ži­vo­ta i smr­ti 04:00 Toč­no u me­tu

SE­RI­JA FOX LI­FE 22:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.