ZA­GRE­BAČ­KE PRI­ČE 3

PREPORUKA DA­NA HTV 2 21:00

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PROGRAM ČETVRTAK 14. 11. -

Om­ni­bus od šest krat­ko­me­traž­nih fil­mo­va či­ji su za­ple­ti ve­za­ni uz ne­ki na­ci­onal­ni praz­nik.

Dan ot­po­ra

Snim­lje­no pre­ma krat­koj pri­či Ro­ber­ta Pe­ri­ši­ća “Ne­ma Bo­ga u Su­sed­gra­du”. Dva zgu­bi­da­na od­lu­če za Praz­nik ra­da po­sje­ti­ti sta­rog pri­ja­te­lja ko­ji je ne­dav­no pos­tao otac.

Praz­nik de­mo­kra­ci­je

Praz­nik de­mo­kra­ci­je po­či­va na pre­mi­si da ge­ni­jal­ca od lu­đa­ka di­je­li sa­mo dla­ka, gra­đa­ne od po­da­ni­ka vo­lja, hra­brost i pri­li­ka, a pra­ti če­tve­ro lju­di ko­ji su pri­si­lje­ni bi­ra­ti iz­me­đu ono­ga što je is­prav­no i spa­ša­va­nja vlas­ti­te ko­že. Na Tri kra­lja

Na Tri kra­lja pra­ti mla­du že­nu ko­ja do­la­zi u po­sjet maj­ci. Po­sjet u njoj budi sje­ća­nja na tri mis­te­ri­oz­na mu­škar­ca...

ŽANR: OM­NI­BUS, 2015., HR­VAT­SKA REŽIJA: IVAN SALAJ, PE­TAR ORE­ŠKO­VIĆ, VLAT­KA VORKAPIĆ ULO­GE: FI­LIP KRIŽAN, BORKO PERIĆ, JUDITA FRANKOVIĆ, KSENIJA MA­RIN­KO­VIĆ

★★★ ★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.