FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV ČETVRTAK, 14. 11. PROGRAM - -

HBO

07:15 Hor­ton 08:40 Vrag no­si Pra­du 10:25 Mla­di Shel­don III 10:45 God­zil­la 12:45 Ka­pe­ta­ni­ca Mar­vel 14:45 Bra­dov sta­tus 16:25 S lju­bav­lju, Si­mon 18:15 Sla­ga­li­ca 20:00 Pra­vi igra­či 22:15 Ro­bin Wil­li­ams: U mo­joj gla­vi 00:10 Axi­os II 00:45 Pu­to­va­nje ži­vo­ta

HBO 2

10:45 Spi­der-Man: No­vi svi­jet 12:45 Si­re­na 13:25 Bo­lje stva­ri II 13:50 Če­ti­ri pe­ra 16:00 Hun­ter Kil­ler 18:00 Gos­po­đa Flet­c­her 18:30 Si­li­cij­ska do­li­na VI 19:00 Alexan­der i gro­zan, uža­san, loš, vr­lo loš dan 20:25 Ar­ma­ged­don 22:55 Maj­kaOtacSin 23:55 Pos­ta­ja Tem­ple 00:45 Ra­dij­ska ti­ši­na

CINESTAR TV

09:00 Do­kaz 11:05 Ona je sve to 12:55 Babyp­ho­ne 14:35 Dje­voj­ka iz Jer­seyja 16:30 Ca­re­vo no­vo ru­ho 18:25 XXX, 20:35 Half Nel­son 22:35 Se­in­feld III 23:00 Se­in­feld III 23:25 Vr­hu­nac u Ohi­ju 01:05 Cr­na je­dra XXXV

FOX CRI­ME

12:05 Pri­vat­ni de­tek­ti­vi 13:05 Zlo­či­nač­ki umo­vi 14:00 Navy CIS 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Ži­vot mi je uboj­stvo 23:00 Zlo­či­nač­ki umo­vi

CINEMAX

08:20 Ge­ne­za 10:20 Cr­ni sa­ti 10:50 Bun­tov­nik u ži­tu 12:40 Go­ra 14:30 Smi­jeh ili smrt 16:10 Ge­ne­za 18:10 Da­me u cr­nom 20:00 Dje­voj­ke iz Ber­li­na, 1. dio 21:30 Dje­voj­ke iz Ber­li­na, 2. dio 23:05 Dje­voj­ke iz Ber­li­na, 3. dio

FOX LI­FE

12:00 To smo mi 12:55 Do­bra ne­vo­lja 13:50 Mike i Mol­ly 14:45 Mame iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Lju­bav na pr­vi za­lo­gaj 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 21:00 Do­bra ne­vo­lja 22:00 Mla­đa 22:55 19. pos­ta­ja

PICKBOX TV

15:35 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 16:20 Što kri­ju nje­zi­ne oči 17:45 Raj za da­me 18:25 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 19:15 Noć­ni me­na­džer 20:15 Raj za da­me 21:00 Kon­dor 21:50 Dru­ga stra­na no­go­me­ta 22:35 Na pra­gu sla­ve

TV 1000

08:30 Mary i Mar­t­ha 10:05 Laž­no op­tu­že­na 11:25 Bre­aking Bro­ok­lyn 13:00 Pro­zor u dvo­ri­šte 14:55 Tko bi se udao za Bar­ryja? 16:20 La­ž­lji­vac 17:45 Po­nov­no naj­bo­lji tim 2 19:15 Blizanci 21:00 Hulk 23:15 Ne­vje­ro­jat­ni Hulk 01:05 Rid­dic­ko­ve kro­ni­ke 03:15 Milk 05:45 Sta­ni ili će mo­ja ma­ma pu­ca­ti

KI­NO TV

08:00 Ti­je­lo i du­ša

10:00 Za­tvo­re­ni krug 12:00 Ras­pje­va­na uli­ca 14:00 Mis­te­rij iz­gub­lje­ne ri­je­ke 16:00 Ka­pe­tan Fan­tas­tič­ni 18:05 Da­ma s pu­škom i na­oča­la­ma 20:15 Lan­ce Ar­m­s­trong: Us­pon i pad 22:05 Špijunske igre 00:00 Oki­dač smr­ti

FILM CINESTAR TV 20:35

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.