SVE ILI NI­ŠTA

PREPORUKA DA­NA HTV 1 20:05

24sata - Cafe 24 - - PETAK 15. 11. -

U fo­ku­su rad­nje su dva bra­ta (C. Pi­ne i B. Fos­ter) ko­ji pljač­ka­ju jed­nu banku za dru­gom ka­ko bi spa­si­li obi­telj­ski ranč, a za pe­ta­ma su im dvo­ji­ca tek­sa­ških ren­dže­ra (J. Brid­ges i G. Bir­min­g­ham)... Ame­rič­ki film­ski ins­ti­tut iz­a­brao je ovaj film me­đu de­set naj­bo­ljih te go­di­ne, a sli­je­di­le su i no­mi­na­ci­je za mno­go­broj­ne na­gra­de. Me­đu nji­ma su bi­le i če­ti­ri na 89. do­dje­li Os­ca­ra: za naj­bo­lji film, naj­bo­ljeg spo­red­no­ga glum­ca (Brid­ges), naj­bo­lji ori­gi­nal­ni sce­na­rij i naj­bo­lju film­sku mon­ta­žu. Na Zlat­nim glo­bu­si­ma film je no­mi­ni­ran u ka­te­go­ri­ji za naj­bo­lji film, naj­bo­ljeg spo­red­no­ga glum­ca (Brid­ges) i naj­bo­lji sce­na­rij.

ŽANR: KRI­MI­NA­LIS­TIČ­KA DRA­MA, 2016., SAD

REŽIJA: DAVID MACKENZIE ULO­GE: CHRIS PI­NE, BEN FOS­TER, JEFF BRID­GES, GIL BIR­MIN­G­HAM

★★★★★

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.