DAN POS­LI­JE SU­TRA

24sata - Cafe 24 - - PETAK 15. 11. -

Ka­da glo­bal­no za­top­lje­nje poč­ne uz­ro­ko­va­ti nes­lu­će­ne tra­ge­di­je po ci­je­lom svi­je­tu, is­kus­ni će se struč­njak za kli­mu Jack Hall upu­ti­ti u bez­um­nu bor­bu s tem­pe­ra­tu­ra­ma da­le­ko is­pod ni­šti­ce ka­ko bi pre­va­lio da­lek put od Wa­shin­g­to­na do New Yor­ka, su­pro­tan smje­ru svih os­ta­lih ko­ji bje­že na to­pli­ji jug, te spa­sio svo­ga si­na.

ŽANR: AVANTURA, 2004., SAD REŽIJA: RO­LAND EMMERICH ULO­GE: DEN­NIS QUAID ★★★ ★★

FILM RTL 21:15

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.