FILM­SKI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 15. 11. PROGRAM - -

HBO

11:20 Mo­ja ve­če­ra s Her­véom 13:05 Pu­to­va­nje ži­vo­ta 15:00 Ma­le la­ži II 15:50 Ma­le la­ži II 16:40 Fil­mo­vi i zvi­jez­de XI 17:10 Ni­či­ja bu­da­la 19:00 Nje­go­va mračna gra­đa 20:00 U tra­ga­nju za Ala­skom 21:00 Cas­tle Rock II 22:00 Krv ni­je vo­da 23:30 Vo­le­ći Pa­bla

HBO 2

09:00 Alexan­der i gro­zan, uža­san, loš, vr­lo loš dan 10:20 Ma­ša i med­vjed 10:45 Knji­ga ži­vo­ta 12:20 Si­re­na 13:05 Bo­lje stva­ri II 13:35 Ona 15:40 Kralj la­vo­va 17:10 Bo­žić­ni bis 18:35 Mla­di Shel­don III 19:00 Sto­pa­li­ći 20:40 Ora­šar i če­ti­ri kra­ljev­s­tva 22:20 Ro­bin Wil­li­ams: U mo­joj gla­vi

CINESTAR TV

12:40 XXX 11:05 Ve­če­ra s idi­otom 09:00 Ca­re­vo no­vo ru­ho 14:55 Ho­do­čas­nik: Naj­bo­lja pri­ča Pa­ula Co­el­ha 17:00 Sapp­hi­res 18:50 Za­čin za brak 20:45 Gri­je­si oče­va 23:15 Lo­ve & Mer­cy 01:25 Ispovijest opas­nog uma

FOX CRI­ME

12:05 Ži­vot mi je uboj­stvo 13:05 Zlo­či­nač­ki umo­vi 14:00 Navy CIS 16:00 Sher­lock i Wat­son 16:55 Che­rif 18:10 Bez tra­ga 20:05 Bull 21:00 Eki­pa za oče­vid 22:00 Umor­stva u Mid­so­me­ru 00:00 Che­rif

CINEMAX

06:00 Smi­jeh ili smrt 07:40 Bla­ze 09:45 Da­me u cr­nom 11:30 Ma­li glas 13:05 Že­te­oci 14:50 Te­he­ran­ski ta­bu 16:25 Bla­ze 18:30 Zlat­ni deč­ki 20:00 Osvet­nik 21:50 Miss Ba­la 23:35 Ča­ro­li­ja 01:00 Le­de­ni čo­vjek

FOX LI­FE

12:00 Mla­đa 12:55 Do­bra ne­vo­lja 13:50 Mike i Mol­ly 14:45 Mame iz vi­so­kog druš­tva 15:15 Lju­bav na pr­vi za­lo­gaj 16:10 19. pos­ta­ja 17:05 Uvod u ana­to­mi­ju 19:00 Ka­ko sam upoz­nao va­šu maj­ku 21:00 Ve­za bez obve­za 23:05 19. pos­ta­ja

PICKBOX TV

14:35 Noć­ni me­na­džer 15:35 Ne pod­cje­njuj Jor­dan 16:20 Što kri­ju nje­zi­ne oči 17:40 Raj za da­me 18:25 Is­ti­na o slu­ča­ju Har­ryja Qu­eber­ta 19:15 Noć­ni me­na­džer 20:15 Raj za da­me 21:00 Alp­ha Dog 22:50 Rad na cr­no

TV 1000

07:10 Os­ta­ni uz me­ne 08:35 Krat­ki spoj 2 10:25 EdTV 12:25 Aug­gie Ro­se 14:10 No­vi dom 15:40 Gi­gli 17:40 Umi­je­će la­ga­nja 19:15 Lju­bi­mi­ca Amerike 21:00 To je Rock’n Roll 22:45 Za­go­net­no uboj­stvo na Man­hat­ta­nu 00:30 Van Hel­sing 02:40 Tra­žen 04:25 Zem­lja sun­ca

KI­NO TV

06:00 Oki­dač smr­ti 08:00 Špijunske igre 10:00 Pri­ča o prin­ce­zi Ka­guya (ani­mi­ra­ni) 12:20 Sa­ma­ri­ta­nac 14:00 Je­dan pro­tiv svih 16:15 Za­ljev lu­đa­ka 18:20 Min­sko po­lje 20:15 Fa­tal­ni gost 22:00 Pri­je sve­ga Mi­les 00:00 Stvar 02:00 Min­sko po­lje 04:00 Fa­tal­ni gost

DOK. FILM HBO 2 22:20

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.