DO­KU­MEN­TAR­NI PRO­GRAM

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PETAK, 15. 11. PROGRAM - -

NA­TI­ONAL GE­OGRAP­HIC

14:00 Me­ga­tvor­ni­ce - Su­pe­ra­uti 15:00 Norveška ces­tov­na služ­ba 16:00 Pr­lja­vo bo­gat­stvo 17:05 Za­go­net­ni do­sjei 2 17:40 Ge­nij 19:00 Ne­vje­ro­jat­ni stro­je­vi iz­nu­tra 21:00 Su­pe­ra­uto sa sme­tli­šta 22:00 Auto SOS 23:00 Ame­rič­ka bro­do­gra­di­li­šta 00:00 U za­tvo­ru 01:00 U za­tvo­ru 01:55 Ame­rič­ka bro­do­gra­di­li­šta

NA­TI­ONAL GE­OGRAP­HIC WILD

17:05 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca 18:00 Naj­s­mr­to­nos­ni­je ži­vo­ti­nje u Afri­ci: Mla­da krv 18:55

Lav­lje kra­ljev­s­tvo 19:45 Te­ror mor­skog psa ti­gra 20:40 Naj­s­mr­to­nos­ni­je ži­vo­ti­nje u Afri­ci: Mla­da krv 21:35 Ne­vje­ro­jat­ni dr. Pol 22:25 Ve­te­ri­nar iz Yu­ko­na 23:20 Ži­vo­tinj­ski klub bo­ra­ca

DOKU TV

10:00 Taj­ni ži­vot je­ze­ra 11:00 Lo­ka­ci­je ve­li­kih fil­mo­va 12:00 Po­zor: Ek­s­tre­man ži­vot 13:35 Bi­ser­no dug­me 15:00 Zna­ti­že­lja 16:00 Gos­po­da­ri gra­đe­vi­na 17:00 Naj­ve­će svjet­sko bla­go 18:00 Taj­ni ži­vot je­ze­ra 19:00 Lo­ka­ci­je ve­li­kih fil­mo­va 20:00 Do­la­zi­mo kao pri­ja­te­lji 21:30 12.12.12.

SE­RI­JA HTV 2 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.