SKO­RO SE UTOPIO NA SNI­MA­NJU NO­VE SE­RI­JE, SPA­SI­LI SU GA RONIOCI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

Ti­je­kom sni­ma­nja no­ve se­ri­je zvi­jez­da “Čas­nih lju­di” Ulaş Tu­na Astepe (31) uma­lo je iz­gu­bio ži­vot. - Ulaş je za­ro­nio, ali je os­tao bez da­ha. Na­pra­vio je kob­nu po­gre­šku. Otvo­rio je us­ta i, umjes­to da udah­ne zrak, na­pio se vo­de. Sko­ro se utopio u Cr­no­me mo­ru - ka­žu iz pro­duk­ci­je. Ži­vot su mu, do­da­ju, spa­si­li pro­fe­si­onal­ni ronioci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.