Po­mor­ska mi­si­ja s ci­ljem uni­šte­nja oto­ka sme­ća po­la­zi po zlu

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV TELENOVELE -

PO­NE­DJE­LJAK Dok pra­te ure­đaj ko­ji mo­že spri­je­či­ti ta­lje­nje nuk­le­ar­ne jez­gre u ka­na­li­za­ci­ji Los An­ge­le­sa, Wal­ter ot­kri­je ni­jan­se iz­me­đu slu­ša­nja i ne da­va­nja sa­vje­ta Pa­ige. UTO­RAK Na Syl­ves­te­rov ro­đen­dan tim Škor­pi­on po­sje­ću­je re­ne­san­s­ni fes­ti­val, ali pi­jan­ka za­vr­ši kad jed­na sku­pi­na po­ku­ša op­ljač­ka­ti po­li­cij­ski or­mar s do­ka­zi­ma.

SRIJEDA Na Dan za­hval­nos­ti no­va su­sje­da ti­ma Škor­pi­on Flo­ren­ce pri­dru­žu­je im se na po­mor­skoj mi­si­ji s ci­ljem uni­šte­nja plu­ta­ju­ćeg oto­ka sme­ća, ali zbog nje­zi­ne po­gre­ške se ona, Wal­ter i Hap­py na­đu na­su­ka­ni na oto­ku ko­ji br­zo nes­ta­je. ČE­T­VR­TAK Dok ci­je­li tim Škor­pi­on raz­miš­lja o Ca­be­ovu su­đe­nju, po zlu kre­ne jed­nos­ta­van slu­čaj po­ma­ga­nja ocu i kće­ri či­ji se zra­ko­plov sru­šio u bli­zi­ni. Ta­ko­đer, Pa­ige po­ma­že Wal­te­ru pri­hva­ti­ti mo­guć­nost da će Ca­be za­vr­ši­ti u za­tvo­ru.

PE­TAK Dok tim Škor­pi­on za­bri­nu­to če­ka pre­su­du na te­me­lju ko­je bi Ca­be mo­gao za­vr­ši­ti u za­tvo­ru, us­mje­ra­va­ju ner­voz­nu ener­gi­ju na spa­ša­va­nje psa ko­ji je za­peo u cis­ter­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.