U zad­nje vri­je­me hit su so­lo umjet­ni­ci ko­ji že­le bi­ti pred­sjed­ni­ci

Ga­še­nja Po­zi­tiv­no­ga kon­cer­ta,

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV INTERVJU - Pi­še: LU­CI­JA PTIČAR

Du­bi­oza Ko­lek­tiv pos­to­ji već 16 go­di­na, a sre­di­nom stu­de­nog po­s­ljed­nji će put nas­tu­pi­ti na Po­zi­tiv­nom kon­cer­tu.

Usko­ro će po­s­ljed­nji “Po­zi­ti­van kon­cert”, ka­ko se osje­ća­te zbog to­ga?

Ve­dran Mu­ja­gić: Ovo je naš tre­ći nas­tup i emo­tiv­no smo ve­za­ni za taj do­ga­đaj. Vi­dje­li smo raz­ne fa­ze po­zi­tiv­ca i na­rav­no da nam je žao što se je­dan ta­kav do­ga­đaj ga­si. Na­da­mo se da će se or­ga­ni­za­to­ri pre­do­mis­li­ti.

Pro­pu­to­va­li ste ci­je­li svi­jet. Mo­že­te li iz­dvo­ji­ti naj­dra­ži kon­cert ili af­ter par­ty na ko­jem ste bi­li?

Ve­dran: Af­ter par­tyji ne os­ta­ju u sje­ća­nju zbog ko­li­či­ne os­vje­ža­va­ju­ćih al­ko­hol­nih pi­ća ko­ji se kon­zu­mi­ra­ju, a kon­cer­te je te­ško iz­dvo­ji­ti. Bi­li smo u Ca­sa­blan­ci, u Ma­ro­ku, to nam je bio pr­vi kon­cert u Afri­ci, pa nam je bi­lo za­nim­lji­vo is­kus­tvo.

U pje­sma­ma pje­va­te o po­li­tič­koj sce­ni. Mis­li­te li da bis­te bi­li to­li­ko po­pu­lar­ni da nis­te gru­pa?

Ve­dran: Ni­smo ni­kad o to­me raz­miš­lja­li, mi smo oda­bra­li ovaj na­čin ra­da. Vi­dim da su u zad­nje vri­je­me so­lo umjet­ni­ci po­pu­lar­ni na po­li­tič­koj sce­ni s pre­ten­zi­ja­ma ka pred­sjed­nič­kim funk­ci­ja­ma. No ni­je kas­no za pro­mje­nu.

Vaš stil i pje­sme či­ne vas je­dins­tve­ni­ma. Ka­ko je kre­nu­la po­tre­ba za pje­va­njem o po­li­tič­koj sce­ni?

Ve­dran: Do­đe iz po­tre­be da se iz­ra­ziš kroz pje­smu. Pri­ča­mo o stva­ri­ma ko­je nas po­ga­đa­ju.

Pos­to­ji li ne­ka zvi­jez­da s ko­jom bis­te že­lje­li du­et?

Jer­nej Ša­vel: Pro­blem svih tih zvi­jez­da je što su sve one plin­ski objek­ti ko­ji pri­je ili pos­li­je nes­ta­ju ta­ko da se mi ne dru­ži­mo s nji­ma i te­ško nam je kad nes­ta­nu.

Je li vam poz­na­to da vas slu­ša Se­ve­ri­na? Slu­ša­te li i vi nju?

Ve­dran: Se­ve­ri­na? Zar nas slu­ša? Eto su­per. Nor­mal­no da slu­ša­mo i mi nju, ima­mo u kom­bi­ju ka­se­te.

Što tre­ba da­nas glaz­be­nik ili gru­pa na­pra­vi­ti da pos­ta­nu po­pu­lar­ni na sce­ni?

Jer­nej: Za ne­ke je de­fi­ni­ci­ja si­li­ko­ni, za ne­ke ko­pi­ra­nje, a na­ša je os­ta­ti svoj.

S ob­zi­rom na to da vas je sed­me­ro u gru­pi, ka­ko funk­ci­oni­ra­te? Sva­đa­te li se?

Ve­dran: Os­nov­na i pr­va lek­ci­ja kad uđeš u bend je da ni­vo to­le­ran­ci­je i ra­zu­mi­je­va­nja mo­raš ima­ti. Ima­mo do­volj­no go­di­na da smo pre­bo­lje­li te dje­čje bo­les­ti i ne­ma­mo pro­ble­ma s ne­su­gla­si­ca­ma.

Jer­nej: Ako to ne usvo­jiš, on­da ne­maš što ra­di­ti u ben­du i on­da se ben­do­vi naj­češ­će i ras­pa­da­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.