‘IVI­CA I MA­RI­CA’ U TREŠNJI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Za­gre­bač­ko Grad­sko ka­za­li­šte Treš­nja kao no­vu pre­mi­je­ru naj­av­lju­je 8. stu­de­no­ga pred­sta­vu “Ivi­ca i Ma­ri­ca”, ko­ju pos­tav­lja re­da­te­lji­ca Lea Anas­ta­zi­ja Fle­ger. Iz­a­zov pos­tav­lja­nja baj­ke ko­ja se ne tru­di sa­kri­ti okrut­nost, kao ni tam­nu stra­nu ži­vo­ta, otva­ra pros­tor za hva­ta­nje u ko­štac s pra­vi­li­ma ko­ja zna­mo, ali i s oni­ma ko­ja tek tre­ba­mo na­uči­ti.

STOTE ‘BRODOLOMKE’ Pred­sta­va ka­za­li­šta Mo­ruz­gva 10. stu­de­no­ga će na Sce­ni Vi­dra bi­ti iz­ve­de­na ju­bi­lar­ni 100. put. Ti­su­će gle­da­te­lja, broj­ne po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je i kri­ti­ke do­ka­zi su da je pred­sta­va po­put ove pu­no vi­še od sa­me pred­sta­ve. Nas­ta­la je pre­ma ide­ji i pred­lo­šku Ane Ma­ras Har­man­der, u re­ži­ji Kre­ši­mi­ra Do­len­či­ća, a u ko­pro­duk­ci­ji s Lu­dens te­atrom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.