Ras­ple­sa­ni LADO sla­vi 70. ro­đen­dan

U ro­đen­dan­skom mje­se­cu pri­pre­mi­li su pro­gram An­to­lo­gi­ja III s ne­kim od naj­poz­na­ti­jih to­ča­ka svog re­per­to­ara

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA - Pi­še: TATJANA PACEK

An­sambl LADO ci­je­lu je 2019. go­di­nu po­sve­tio obi­lje­ža­va­nju 70. ob­ljet­ni­ce umjet­nič­kog dje­lo­va­nja u oču­va­nju hr­vat­ske ples­ne i pjev­ne ba­šti­ne.

No naj­sve­ča­ni­je raz­dob­lje LADO oče­ku­je u ro­đen­dan­sko­me mje­se­cu, za ko­ji je pri­pre­mio pro­gram An­to­lo­gi­ja

III s ne­kim od naj­poz­na­ti­jih to­ča­ka svog re­per­to­ara, od ko­jih su ne­izos­tav­ne one Zvo­ni­mi­ra Lje­va­ko­vi­ća i dr. sc. Iva­na Ivan­ča­na, Bo­že Po­toč­ni­ka, Ma­ri­ja­na Ma­ka­ra, Vi­dos­la­va Ba­gu­ra te To­mis­la­va Uhli­ka. Pro­gram An­to­lo­gi­ja III LADO će iz­ves­ti u Za­gre­bu, Sla­von­skom Bro­du, Ko­priv­ni­ci, Nov­skoj i Mün­c­he­nu, a na jed­nom od za­gre­bač­kih kon­ce­ra­ta po pr­vi će put ugos­ti­ti i umjet­ni­ke an­sam­bla Dr­žav­nog an­sam­bla tra­di­cij­skih ple­so­va Slo­vač­ke SL’UK. Kom­bi­na­ci­jom iz­u­zet­nih in­ter­pre­ta­cij­skih vje­šti­na ples­nog an­sam­bla, fol­k­lor­ne glaz­be i pje­vač­kih sas­ta­va, pu­bli­ka će do­ži­vje­ti ži­vo­pis­ne pri­ka­ze raz­no­vr­s­no­ga tra­di­ci­onal­no­ga slo­vač­kog fol­k­lo­ra. Ide­ja o za­jed­nič­kom kon­cer­tu sa slo­vač­kim an­sam­blom ro­di­la se u lip­nju ove go­di­ne ka­da je me­nadž­ment SĽUK-a gle­dao LADO na Tr­gu kra­lja To­mis­la­va u Za­gre­bu. - Na­ši an­sam­bli ima­ju mno­go to­ga za­jed­nič­ko­ga - iz­vo­de tra­di­cij­ske ple­so­ve i pje­sme, ču­va­ju tra­di­cij­sku kul­tu­ru svog na­ro­da, a u re­per­to­ar čes­to uvo­de i dru­ga­či­je, su­vre­me­ne žan­ro­ve - re­kao je Ma­roš Čer­venák, rav­na­telj SLU’K-a. Po­čet­kom 2020. go­di­ne oče­ku­je se i nas­tup An­sam­bla LADO u Slo­vač­koj.

Ovim go­diš­njim kon­cer­ti­ma od An­sam­bla LADO opra­šta se du­go­go­diš­nja so­lis­ti­ca Snježana Hu­li­na, ko­ja je u La­du pro­ve­la 37 go­di­na i či­ju su pro­fe­si­onal­nu ka­ri­je­ru obi­lje­ži­le so­lis­tič­ke di­oni­ce po ko­ji­ma će je mno­gi pam­ti­ti. Uz umjet­nič­ki obol ko­ji je da­la An­sam­blu, bi­la je iz­ni­man pri­mjer svim ge­ne­ra­ci­ja­ma ple­sa­ča-pje­va­ča ši­re­ći La­dom za­raz­ni smi­jeh i op­ti­mi­zam.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.