ARHIVA TOŠO DABAC

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV KULTURA -

Da­ni fo­to­gra­fi­je Arhiva Tošo Dabac, ko­ji će bi­ti u Muzeju su­vre­me­ne umjet­nos­ti od 12. stu­de­nog do 1. pro­sin­ca, po­sve­će­ni su fo­to­graf­skim ar­hi­vi­ma – o ko­ji­ma se bri­ne­mo, ali i oni­ma o ko­ji­ma će­mo se tek bri­nu­ti.

SHA­RON BOL­TON U ZA­GRE­BU Iz­da­vač­ka ku­ća Zna­nje naj­av­lju­je do­la­zak spi­sa­te­lji­ce Sha­ron Bol­ton u Za­greb, auto­ri­ce kri­mi­na­lis­tič­kih ro­ma­na pre­pu­nih pri­je­te­ćih go­tič­kih sje­na na­dah­nu­tih Step­he­nom Kingom. Auto­ri­ca će se s hr­vat­skim či­ta­te­lji­ma dru­ži­ti 12. stu­de­no­ga na pot­pi­si­va­nju knji­ga u knji­ža­ri Zna­nje u 19.30 sa­ti, na­kon če­ga će se pre­se­li­ti u Vinyl Bar na pro­mo­ci­ju knji­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.