VRIŠTANJE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA -

Se­dam­de­se­tih je vrištanje bi­lo u mo­di, pa su, sma­tra Ka­lem­ber, za­to obo­ža­va­te­lji vri­šta­li i na nji­ho­vim kon­cer­ti­ma. Ni­kad ni­kog ni­su od­bi­li za fo­to­gra­fi­ju s nji­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.