NESUĐENI ČLAN

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV NOSTALGIJA -

U Kri­li­ma je bio i Da­ni­jel Popović, ko­jeg je Ka­lem­ber iz­ba­cio na­kon pet da­na kad je za me­di­je iz­ja­vio da će u ben­du os­ta­ti go­di­nu da­na, a on­da ide u so­lo ka­ri­je­ru

1 1) Pr­va pos­ta­va: Da­do Je­la­vić, Adi Ka­ra­se­li­mo­vić, Vlado Ka­lem­ber i Du­ško Man­dić 2) Ka­lem­ber je bio mi­lje­nik že­na 3) Sa svir­ke u Slo­ve­ni­ji 4) Za svo­je su ti­ra­že do­bi­va­li di­ja­mant­ne i pla­ti­nas­te plo­če 5) Bi­li su mi­lje­ni­ci biv­še zem­lje, ali i di­jas­po­re 6) Bub­njar Slav­ko Pin­ta­rić Pi­šta u ben­du je od 1981.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.