Ne­ma šted­nje na do­ga­đa­ju se­zo­ne...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV CRVENI TEPIH -

Mjes­to rad­nje: za­gre­bač­ki HNK. Po­vod: mod­ni do­ga­đaj se­zo­ne uz krat­ku ba­let­nu iz­ved­bu Pro­ject. Na pre­mi­je­ru ko­lek­ci­je Gi­am­bat­tis­te Val­li­ja i H&M-a po­hr­li­le su broj­ne zvi­jez­de ka­ko bi na­kon sve­ga oba­vi­le i ek­s­klu­ziv­ni VIP šo­ping. Sve odre­da sre­đe­ne, jer ipak je to glav­no ka­za­li­šte u gra­du. Ta­ko je vo­di­te­lji­ca Bar­ba­ra Ko­lar doš­la po­put ba­rok­ne gro­fi­ce u ni­zu raz­nih uzo­ra­ka, Bor­na Ko­tro­ma­nić je bi­la kao stil­ska as­tro­na­ut­ki­nja u sre­br­nom kom­bi­ne­zo­nu, a mod­ni dvo­jac Twins uži­vio se u ulo­ge prin­če­va kao iz baj­ke sa šlep ogr­ta­či­ma i lep­tir-maš­na­ma.

1 4 2 1) Ne­ka­daš­nji su­di­onik ‘Big Brot­he­ra’ Horvat Čagalj 2) Bar­ba­ra Ko­lar spo­ji­la je nes­po­ji­ve uzor­ke 3) Mod­ni dvo­jac Twins uvi­jek je vje­ran svom ose­buj­nom sti­lu 4) Re­da­telj Mi­ran Kur­s­pa­hić 5) Eci­ja Ivu­šić mo­der­na je bar­bi­ka u ru­ži­čas­tom 6) Sre­br­na as­tro­na­ut­ki­nja Bor­na Ko­tro­ma­nić 7) In­flu­en­ce­ri­ca Li­di­ja Le­šić sve­za­la je no­ga­vi­ce oko glež­nje­va 3

6

5

7

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.