MA­JA CVJETKOVIĆ: NE BAVIM SE MANEKENSTV­OM, TO JE ZA MLA­ĐE

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Ot­ka­ko je pos­ta­la maj­ka, biv­ša Miss Hr­vat­ske Ma­ja Cvjetković (33) sve se ma­nje vi­đa na druš­tve­nim do­ga­đa­ji­ma. Ka­ri­je­ru je gra­di­la na pis­ta­ma, a vi­še od de­set­lje­ća ni­je si­la­zi­la s nas­lov­ni­ca. Ma­ne­ken­ske obve­ze za­mi­je­ni­la je onim maj­čin­skim. - Mis­lim da je vri­je­me da se tim ba­ve mla­đe cu­re u onim go­di­na­ma kao i ja - objas­ni­la je. (pk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.