SAN­DRA: CI­JE­LU SE­ZO­NU RA­DIŠ, A KAO DA TI NE­ŠTO NE DA BI­TI BO­LJI

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

San­dra Per­ko­vić (29) osvo­ji­la je po­čet­kom lis­to­pa­da bron­ča­nu me­da­lju na Svjet­skom pr­vens­tvu u Do­hi i za­pla­ka­la, ali ka­že, ne za­to što je ža­li­la ne­go su to bi­le su­ze “ja­di­ko­va­nja”. - Ci­je­lu se­zo­nu ra­diš, a kao da ti ne­što ne da bu­deš bo­lji. To su bi­le su­ze kao – je li mo­gu­će?! - sa­da kroz smi­jeh go­vo­ri kra­lji­ca di­ska. (kr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.