LASKA NAM KA­DA KA­ŽU DA SMO ZGODNE, ALI TO NI­JE NAŠ ADUT...

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Pr­va pa hit, ta­ko mo­že­mo opi­sa­ti dje­voj­ke iz gru­pe Hur­ri­ca­ne ko­je su s pje­smom “Fa­vo­ri­to” za­ra­di­le 20 mi­li­ju­na pre­gle­da, a u gru­pi pje­va­ju Sa­nja Vu­čić, Ksenija Knežević i Iva­na Ni­ko­lić. - Skrom­ne smi i ne mis­li­mo da smo naj­ljep­še - rek­le su i do­da­le da su im sr­ca osvo­je­na. (tm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.