SO­RA­JA: NI­SU MI ‘CICE’ NA­RAS­LE, UDEBLJALA SAM SE NE­KO­LI­KO KILA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Ka­ko nam je rek­la So­ra­ja Vu­če­lić (28), uži­va u pri­vat­nos­ti te je sma­nji­la broj go­li­ša­vih fo­to­gra­fi­ja na Ins­ta­gra­mu.

- Do­bi­la sam če­ti­ri ki­lo­gra­ma, pa iz­gle­dam buj­ni­je. Sad ne znam ko­li­ke su mi gru­di. Mis­lim da je ipak pe­ti­ca u pi­ta­nju - go­vo­ri. (ip)

Ni­ves Cel­zi­jus (37) ot­ki­la je ka­ko je spo­ta za pje­smu sni­ma­la u ba­ze­nu za na­pu­ha­va­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.