VUCO VI­ŠE NI­JE BUCO: PJE­VAČ JE US­PIO SKI­NU­TI 20-AK KI­LO­GRA­MA

24sata - Cafe 24 - - CAFÉTV PSSST! -

Si­ni­ša Vuco (48) mo­že se po­hva­li­ti no­vom li­ni­jom. U po­la go­di­ne smr­ša­vio je čak 22 kg. - Iz­ba­cio sam kruh, ne je­dem po no­ći i sma­njio sam al­ko­hol. Ja­nje­ti­nu ni­sam iz­ba­cio, to bi bi­lo ne­mo­gu­će - ot­krio je taj­nu “li­ni­je”. (ip)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.