Dras­tič­no se pro­mi­je­ni­la: Gaz­di­na kći uve­ća­la us­ne

Iva Ba­lent (42) ka­že ka­ko mi­je­nja ži­vot­ne na­vi­ke, a es­tet­ski ki­rur­zi tvr­de da je iz­mi­je­ni­la i iz­gled

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: D. GAŠČIĆ, I. PRGOMET

Bi­la sam bo­les­na i, na­kon što sam ču­des­no oz­dra­vi­la, pro­mi­je­ni­la sam ži­vot iz ko­ri­je­na i po­če­la ra­di­ti na sebi. Ne mo­gu uop­će opi­sa­ti taj osje­ćaj, is­pri­ča­la je Iva Ba­lent (42). Kći Ivi­ce To­do­ri­ća pr­vi put na­kon afe­re Agro­kor po­ja­vi­la se pred ka­me­ra­ma te za RTL-ov “Exk­lu­ziv” objas­ni­la ka­ko joj je bo­lest sr­ca pro­mi­je­ni­la ži­vot. No osim ži­vot­nih pro­mje­na ne­ka­daš­nja di­rek­to­ri­ca Agro­ko­ro­va mar­ke­tin­ga od­lu­či­la se i na pro­mje­nu iz­gle­da. Li­ce joj da­nas, u us­po­red­bi s fo­to­gra­fi­ja­ma od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, iz­gle­da znat­no druk­či­je.

LI­CE JOJ JE ZNAT­NO DRUK­ČI­JE

- Bo­tok­si­ra­la je če­lo ka­ko bi pre­kri­la bo­re, a u us­ni­ce i obra­ze stav­lja­la je fi­le­re objas­nio nam je is­tak­nu­ti hr­vat­ski es­tet­ski ki­rurg, ko­ji je že­lio os­ta­ti ano­ni­man. Is­tak­nuo je i ka­ko sma­tra da je Iva s fi­le­ri­ma, a po­seb­no onim u us­ni­ca­ma, ipak pre­tje­ra­la. Gaz­di­na se kći po­hva­li­la ka­ko se bo­ri­la s ve­li­kim ži­vot­nim pro­ble­mi­ma sve dok u nje­zin ži­vot ni­je uš­la Ana Bu­če­vić (40). Mo­ti­va­cij­ska go­vor­ni­ca Ba­lent je odu­še­vi­la kad joj ni­je do­pus­ti­la da sta­vi nje­zi­ne po­ru­ke na bo­ce s vo­dom. - Rek­la sam si: ‘Ova že­na se­be zna ci­je­ni­ti’ - pri­sje­ti­la se Iva, ko­ja zbog svog po­dri­je­tla ni­je na­vik­la na to da je od­bi­ja­ju. Ba­lent ni­su od­bi­li ni plas­tič­ni ki­rur­zi, ko­ji su joj oči­to, tvr­di naš su­go­vor­nik, na­pra­vi­li pre­vi­še es­tet­skih za­hva­ta. - Hi­ja­lu­ron­ski fi­le­ri naj­češ­će ni­su štet­ni, ali s nji­ma ne tre­ba pre­tje­ri­va­ti jer je ide­ja da nji­ho­vo ko­ri­šte­nje ne bu­de pre­oči­to - po­jaš­nja­va ki­rurg. Fi­le­ri su pu­ni­la za li­ce s tek­s­tu­rom ge­la ko­ji sa­dr­že hi­ja­lu­ron­sku ki­se­li­nu, ko­ju na­še ti­je­lo s go­di­na­ma pres­ta­je iz­lu­či­va­ti. Bu­du­ći da ti­je­lo sa­mo ap­sor­bi­ra hi­ja­lu­ron­sku ki­se­li­nu, po­jaš­nja­va nam li­ječ­nik, fi­le­ri ni­su traj­ni ne­go, ovis­no o mjes­tu na ko­jem ih ubriz­ga­va­te, tra­ju od 9 do 18 mje­se­ci. Ci­je­na jed­nog fi­le­ra iz­no­si oko 2500 ku­na, a Ba­lent ih vje­ro­jat­no uzi­ma po ne­ko­li­ko.

IMA TURISTIČKU AGENCIJU

Bu­du­ći da ima vlas­ti­tu tvrt­ku, po­du­zet­ni­ca ne bi tre­ba­la ima­ti pro­ble­ma s nov­cem za es­tet­ske tret­ma­ne. Tvrt­ku Sr­cu­len­ce os­no­va­la je pri­je ne­pu­nih go­di­nu da­na i re­gis­tri­ra­la ju je za mno­ge pos­lov­ne ak­tiv­nos­ti - od tr­go­vi­ne, pos­lov­nog sa­vje­to­va­nja i pro­midž­be, pre­ko pro­da­je ne­kret­ni­na, ener­get­skog cer­ti­fi­ci­ra­nja, tu­riz­ma i ca­te­rin­ga, pru­ža­nja me­dij­skih us­lu­ga, pa sve do us­lu­ga kre­di­ti­ra­nja. Me­đu­tim, sve na­bro­je­no po­du­zet­ni­ci ni­je bi­lo do­volj­no, pa je u ve­lja­či svo­joj kom­pa­ni­ji pri­do­da­la “web di­zajn, iz­ra­da i odr­ža­va­nje web stra­ni­ca, gra­fič­ki di­zajn i fo­to­graf­ske dje­lat­nos­ti” te ta­ko tvrt­ku pre­na­mi­je­ni­la u turističku agenciju. Iako je ured­no re­gis­tri­ra­la tvrt­ku, Ba­lent do sa­da i ni­je ima­la ne­ko­ga kon­tak­ta s tr­ži­štem. Na­ime, pre­ma jav­no dos­tup­nim po­da­ci­ma, u proš­loj go­di­ni ni­je os­tva­ri­la ni­ka­kav pri­hod.

OPSJEDNUTA SIMBOLOM SR­CA

Tvrt­ka se for­mal­no na­la­zi na adre­si Vo­ćar­ska 53 u Za­gre­bu, u sta­nu ko­ji je Ba­lent nas­li­je­di­la od maj­ke Ves­ne i pre­ni­je­la ga na ma­lo­ljet­nu kćer. Ka­ko bi pro­mo­vi­ra­la svoj još ne­us­pje­šan brend, Iva je i pro­fil na Ins­ta­gra­mu pre­ime­no­va­la u “Sr­cu­len­ce”. Svo­je obo­ža­va­te­lje po­seb­no je na­smi­ja­la u ruj­nu proš­le go­di­ne kad je obja­vi­la fo­to­gra­fi­ju plas­tič­ne vre­ći­ce s ru­pom na dnu ko­ja ju je pod­sje­ti­la na sr­ce. - Kad puk­ne na sr­ce, sa­mo ljubav i Sr­cu­len­ce - na­pi­sa­la je u obja­vi. Ne oba­zi­ru­ći se na pod­smi­je­he, Gaz­di­na kći nas­ta­vi­la je s nas­li­ka­va­njem sve­ga što ju je pod­sje­ća­lo na sr­ce. Sim­bol lju­ba­vi i vje­ro­jat­no po­ten­ci­jal­nu rek­la­mu za svo­ju tvrt­ku, pro­naš­la je čak u glji­va­ma te oro­nu­loj fa­sa­di sta­re zgra­de. Da obo­ža­va sr­ca, po­ka­zu­je i sel­fi­eji­ma na ko­ji­ma se do­dat­no “ukra­si” s ne­ko­li­ko sr­ca.

Poz­na­ti es­tet­ski ki­rurg ka­že da je Iva pre­na­pu­ha­la us­ni­ce, ali one će pri­rod­no splas­nu­ti

DA­NAS

PRI­JE

BA­LENT 2010. Gaz­di­na kći pri­je osam go­di­na no­si­la je pri­ro­dan lo­ok

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.