Šok u cr­k­vi: ‘Daj­te 200 ku­na za glad­nu dje­cu ili ne­ma kriz­me’

Žup­nik iz Oto­ka kraj Si­nja kaz­nio one ko­ji su za­kas­ni­li na mi­su

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: MATEO IVIĆ

Kriz­ma­ni­ke, ku­mo­ve i ro­di­te­lje šo­ki­rao je ju­če­raš­nji po­tez žup­ni­ka fra Mi­ros­la­va An­či­ća, ko­ji je za ula­zak u cr­k­vu sv. Lu­ke evan­đe­lis­ta u Oto­ku po­kraj Si­nja tra­žio od njih po 200 ku­na. - Svi­ma sam re­kao da na kriz­mu u cr­k­vu do­đu u 10.30, dak­le po­la sa­ta pri­je po­čet­ka mi­se, ka­ko bih im mo­gao da­ti upu­te i raz­mjes­ti­ti ih. Ne­ki od njih su kas­ni­li. Po­če­li su mi do­ba­ci­va­ti i ru­ga­ti se. Re­kao sam im: ‘Do­bro. Aj­de, kad je ta­ko, dat će sva­ki kriz­ma­nik i kum po 100 ku­na za glad­nu dje­cu u Afri­ci’ - prav­dao se sve­će­nik, ko­ji nam je po­t­vr­dio ka­ko je ri­ječ o ro­di­te­lji­ma i ku­mo­vi­ma ko­ji se ra­ni­je ni­su oda­zi­va­li na sas­tan­ke ve­za­ne uz ovaj sa­kra­ment, a dje­ca su ri­jet­ko po­ha­đa­la vje­ro­na­uk. Ovim je či­nom pri­ku­pio 1000 ku­na. S dru­ge stra­ne, ro­di­te­lji­ma ni­je bi­lo dra­go što se to do­go­di­lo. - Ovo je ne­do­pus­ti­vo. Mo­ram li zbi­lja pla­ća­ti da bi mo­ja kći pri­mi­la sve­ti sa­kra­ment? Ni­sam ima­la novca kod se­be. Mo­ra­la sam po­su­di­ti 200 ku­na od ko­le­gi­ce s pos­la ka­ko bih svo­je di­je­te kriz­ma­la - rek­la je maj­ka dje­voj­či­ce. Tvr­de ka­ko su za­kas­ni­li sa­mo pet mi­nu­ta. - Svi smo bi­li to­li­ko šo­ki­ra­ni. Oni ko­ji ni­su da­li no­vac mo­ra­li su se za­pi­sa­ti te im je na­re­đe­no da na idu­ćoj mi­si vra­te svoj ‘dug’ - bio je još je­dan od ko­men­ta­ra ro­di­te­lja. No fra Mi­ro opo­vr­ga­va ka­ko im je to na­re­dio. U cr­k­vu je pus­tio i one ko­ji ni­su da­li no­vac. Sve­će­nik ko­ji je dvi­je go­di­ne bio mi­si­onar u Kon­gu u Afri­ci go­vo­ri nam da je sva­kod­nev­no gle­dao ka­ko dje­ca umi­ru od gla­di. - Od ta­da sa­kup­ljam no­vac za naj­mla­đe. I ovaj će no­vac do­bro do­ći. Ako je ovo još jed­na pat­nja ko­ju zbog to­ga mo­ram pod­ni­je­ti, ne­ka je - re­kao je fra Mi­ro, mis­le­ći pri­tom na no­vi­nar­ske upi­te. U Oto­ku kraj Si­nja poz­nat je po to­me što ci­je­le go­di­ne ho­da u san­da­la­ma. Sa­kup­lja sta­ri pa­pir i bo­ce. Ta­ko je pri­ku­pio 40.000 ku­na i do­ni­rao ih dje­ci u Afri­ci.

ŠO­KI­RA­NI VJERNICI U cr­k­vi sv. Lu­ke u Oto­ku ro­di­te­lje je šo­ki­rao žup­ni­kov zah­tjev

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.