DJECAK (8) UTOPIO SE NA BAZENU

Dje­ca su se u ne­dje­lju za­bav­lja­la na Grad­skim ba­ze­ni­ma pod nad­zo­rom ani­ma­to­ra. Odjed­nom su se ču­li kri­ci. Ugle­da­li su ti­je­lo dje­ča­ka. Hit­na ga je pro­ba­la oži­vje­ti, ali ni­je mu bi­lo spa­sa

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: IVAN PAVIĆ

Na Ko­priv­nič­kim Grad­skim ba­ze­ni­ma Ce­ri­ne ju­čer oko 17 sa­ti utopio se osmo­go­diš­njak, po­t­vr­di­la je po­li­ci­ja. Me­đu­tim, zbog dalj­nje is­tra­ge, ni­su ot­kri­va­li što se toč­no do­go­di­lo. Ka­ko pi­še epo­dra­vi­na.hr, dje­čak je na­vod­no bio na ro­đen­dan­skoj pros­la­vi uz još sed­me­ro dje­ce, a na njih su pa­zi­li ani­ma­to­ri Grad­skog ba­ze­na. Pre­ma ri­je­či­ma oče­vi­da­ca, nit­ko ni­je ni­šta pri­mi­je­tio sve dok odjed­nom ni­su ugle­da­li ti­je­lo ne­sret­nog dje­ča­ka ka­ko plu­ta na vo­di. Na­vod­no su dje­ča­ka ugle­da­li tek ka­da je net­ko po­vi­kao: “Di­je­te se uta­pa”. Po­zva­li su hit­nu po­moć ko­ja je vr­lo br­zo sti­gla. Po­ku­ša­li su re­ani­mi­ra­ti dje­ča­ka, iz­ba­ci­li su vo­du, ali mo­gli su sa­mo kons­ta­ti­ra­ti smrt u 17.40. Dje­čak je na­vod­no sa pri­ja­te­lji­ma bio u bazenu ko­jeg na­zi­va­ju “br­za ri­je­ka”. Ra­di se o bazenu gdje vo­da cir­ku­li­ra u krug te ta­ko os­tav­lja do­jam br­ze ri­je­ke, a po­ne­ka­da se stru­ja­nje vo­de znat­no ubr­za. Dje­čak je na­vod­no upra­vo pri tom ja­čem stru­ja­nju po­to­nuo, a vi­še ni­je us­pio is­pli­va­ti na po­vr­ši­nu. Uo­čio ga je tek je­dan od po­sje­ti­te­lja. Po­li­ci­ja je zbog oče­vi­da za­tvo­ri­la či­tav kom­pleks i ogra­di­la ga tra­kom. Zbog osjet­lji­vos­ti dalj­nje is­tra­ge i zbog to­ga što se ra­di o ma­lo­ljet­n­ku, ni­su mo­gli ot­kri­va­ti ni­kak­ve de­ta­lje. Do­da­li su tek da je dje­čak iz Ko­priv­ni­ce i da je ro­đen 2010. go­di­ne. Po­sje­ti­te­lji ko­ji su iz­la­zi­li iz zgra­de Grad­skih ba­ze­na bi­li su vid­no šo­ki­ra­ni i po­tre­se­ni ovom straš­nom tra­ge­di­jom. Gra­do­na­čel­nik Ko­priv­ni­ce Mi­šel Jak­šić iz­ra­zio je ža­lje­nje. - Iska­zu­jem su­ćut obi­te­lji pre­mi­nu­log dje­ča­ka i du­bo­ko ža­lje­nje zbog ove tra­ge­di­je. In­zis­ti­rat ću da se uči­ni sve ka­ko bi se gra­đa­ni, ali i dje­lat­ni­ci ba­ze­na, osje­ća­li si­gur­ni­ma. Ako tre­ba, pro­vje­rit će­mo sva­ki odvod u ba­ze­ni­ma – re­kao je Jak­šić, pi­še epo­dra­vi­na.hr. Ka­ko su iz­vo­ri iz Grad­skog ba­ze­na rek­li za po­drav­ski.hr, sva dje­ca na rođendanu bi­la su pri­jav­lje­na kao pli­va­či, što je obve­za pre­ma pra­vi­li­ma na ko­joj in­zis­ti­ra or­ga­ni­za­tor ro­đen­da­na.

ŠO­KI­RA­NI Po­li­ci­ja je na­kon do­ja­ve za­tvo­ri­la kom­ple­tan kom­pleks i ogra­di­la ga tra­kom ra­di obav­lja­nja oče­vi­da. Po­sje­ti­te­lji su bi­li vid­no šo­ki­ra­ni i gle­da­li su u pod u ne­vje­ri­ci. Je li dje­čak uda­rio u rub ba­ze­na pri­li­kom br­žeg stru­ja­nja vo­de ili ne­što dru­go po­ka­zat će ob­duk­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.