HDZ-ovo ka­za­li­šte: Glu­me slo­gu, a pu­ca­ju po ša­vo­vi­ma

24sata - - NEWS -

Ni­šta se ne do­ga­đa; mi smo de­mo­krat­ska stran­ka; svat­ko ima pra­vo iz­re­ći svoj stav..., ču­je iz HDZ-ovih re­do­va kad ih jav­no pi­ta­ju da ko­men­ti­ra­ju oz­ra­čje stran­ci. No čim ne go­vo­re s ime­nom i pre­zi­me­nom, bez za­dr­ške opi­su­ju što se do­ga­đa iza pla­vog bar­šu­nas­tog zas­to­ra. Dak­le, u HDZ-u vri­je. Pre­mi­jer je us­pio ra­zja- ri­ti lju­de na te­re­nu i svo­je bi­ra­če. HDZ-ov­ci mu to ne­će za­bo­ra­vi­ti. No ne­ma bri­ge. Glu­mit će slo­gu ba­rem do slje­de­ćih unu­tar­stra­nač­kih iz­bo­ra. Plen­ko­vić je­di­no mo­že ga­ji­ti sla­baš­nu na­du da će u ko­le­ga­ma pro­ra­di­ti vjer­nič­ki duh pa da će mu opros­ti­ti. Ali ni od to­ga ni­šta jer je raz­lju­tio i Cr­k­vu.

Gla­sa­nje u Sa­bo­ru imat će po­s­lje­di­ce za HDZ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.