Gaz­da To­do­rić hra­bro se obra­ču­na­va, ali iz Lon­do­na

24sata - - NEWS -

Po­sr­nu­li Gaz­da, Ivi­ca To­do­rić, sve vi­še otva­ra du­šu i po­jaš­nja­va da ni­je htio ula­zi­ti u di­rek­t­ne su­ko­be ka­ko ne bi na­šte­tio Agro­ko­ru i Hr­vat­skoj. Za pre­mi­je­ra ka­že da ne bi mo­gao vo­di­ti ni ki­osk te da je mi­nis­tri­cu Da­lić iz­ba­cio iz ure­da. I da­lje tvr­di da se pro­tiv nje­ga vo­di po­li­tič­ki pro­gon, no sad ka­že ka­ko ne mis­li da je pro­tiv nje­ga dr­ža­va ne­go po­je­din­ci. I da­lje tvr­di da ima na go­mi­lu dokaza u svo­ju obra­nu, od ko­jih još lis­ta ni­smo vi­dje­li. Ljud­ski je da se To­do­rić bra­ni, sa­mo ako je to­li­ko uvje­ren da mu pod­me­ću, ne­ma po­tre­be da ova­ko zbo­ri iz Lon­do­na. Da se ov­dje su­očio s tim pro­ble­mi­ma, nje­go­vi ar­gu­men­ti mo­žda bi dje­lo­va­li uvjer­lji­vi­je. To­li­ko je si­gu­ran u se­be da je an­ga­ži­rao po­naj­bo­lje sku­pe od­vjet­ni­ke. Gaz­da, do­đi u Hr­vat­sku pa zbo­ri...

La­ko je iz Lon­do­na ‘po glo­gi­nja­ma mla­ti­ti’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.