GLAS NA­RO­DA

Ima­te stav, obja­vi­te pi­smo u 24sa­ta

24sata - - NEWS -

ZNAO JE ZA PO­S­LJE­DI­CE, ALI IH JE IGNORIRAO

To­do­rić je sa­mo sta­vio u us­ta ve­ći za­lo­gaj ne­go što mo­že pro­gu­ta­ti... ni pr­vi ni zad­nji po­du­zet­nik! Me­đu­tim, imao je ne­sre­ću što se ra­di o ve­li­koj fir­mi, ko­ja za­poš­lja­va 60.000 lju­di i ko­ja bi svo­jim ban­kro­tom mo­gla uz­dr­ma­ti ban­kov­ni, eko­nom­ski i po­li­tič­ki sus­tav RH! Svi smo vi­dje­li ka­ko su mu se tres­le ru­ke pri­li­kom uzi­ma­nja kre­di­ta od 1 mi­li­jar­du eura od ru­ske Sber­ban­ka, što zna­či da je bio svjes­tan svo­jih lo­ših pos­tu­pa­ka i mo­gu­ćih po­s­lje­di­ca...

kor­mi­lar

USTAŠTVO MORAMO KAŽNJAVATI STROGO

Stvar­no je tuž­no da sku­pi­na ko­ja ve­li­ča ustaštvo i uboj­stva ima pra­vo naj­a­vi­ti i odr­ža­ti prosvjed na glav­nim hr­vat­skim tr­go­vi­ma bez po­s­lje­di­ca. Go­vo­re ve­li­koj i moć­noj Hr­vat­skoj, a ne­ma­ju čak ni­ti hr­vat­ski bar­jak. Užas­nut sam či­nje­ni­com da čak ne­će ni­ti sno­si­ti za­kon­ske po­s­lje­di­ce. Oči­to ni­je bitno ko­li­ko vas je na pro­s­vje­du ne­go tko ste i ko­ga ve­li­ča­te u slo­bod­no vri­je­me.

Ano­ni­mac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.