Ja sam ve­ći ma­can od svo­ga gaz­de i ni­kog se ne bo­jim

24sata - - NEWS -

Kla­udi­je je is­ku­san ma­can kad je ri­ječ o iz­lož­ba­ma. Sa­mo tad gaz­da ga mo­že ras­te­za­ti pred su­ci­ma da po­ka­že gdje su gra­ni­ce dla­ka­ve ljepote. Kla­udi­je je do­ma­ća mač­ka vr­ste Ma­ine Co­on. U odras­loj do­bi mo­že te­ži­ti ko­li­ko i jed­no­go­diš­nje di­je­te, od­nos­no do 12 ki­lo­gra­ma. (am)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.