‘Sad se ka­jem što sam po­vuk­la tuž­bu’

ŽUPAN I DA­LJE ŠUTI Su­pru­ga po­že­škog žu­pa­na To­ma­še­vi­ća za 24sa­ta ot­kri­va da joj je da­nas žao i da se ka­je što je pod­le­gla pri­tis­ci­ma i po­vuk­la tuž­bu pro­tiv su­pru­ga za obi­telj­sko na­si­lje

24sata - - NEWS -

Ma­ra To­ma­še­vić, su­pru­ga po­že­škog žu­pa­na Aloj­zi­ja To­ma­še­vi­ća, na­kon če­ti­ri mje­se­ca ot­kri­va nam da ža­li što je po­vuk­la tuž­bu pro­tiv su­pru­ga te po­jaš­nja­va za­što je to uči­ni­la. – Po­vuk­la sam tuž­bu pod ve­li­kim pri­ti­skom, a sad mi je žao. Ali bez ob­zi­ra na sve, ono što sam iz­ni­je­la u jav­nost je toč­no i to ne pov­la­čim – rek­la je Ma­ra To­ma­še­vić do­dav­ši ka­ko još živi u is­toj ku­ći sa su­pru­gom. Na pi­ta­nje od ko­ga je pre­tr­pje­la pri­ti­sak sa­mo je krat­ko od­go­vo­ri­la da je to bi­lo sa žu­pa­no­ve stra­ne. O de­ta­lji­ma ni­je htje­la go­vo­ri­ti ne­go je naj­a­vi­la da će se sve saz­na­ti na su­du. Po­ku­ša­li smo doz­na­ti što o no­vo­nas­ta­lim sta­vo­vi­ma su­pru­ge mis­li sam župan. Ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve ne­go je po­sao po­ru­ku: “Opros­ti­te, ne mo­gu sa­da pri­ča­ti.” Ka­ko je poz­na­to, Ma­ra To­ma­še­vić je 11. si­ječ­nja ove go­di­ne na Op­ćin­skom su­du u Po­že­gi po­vuk­la sve tuž­be pro­tiv na­sil­nog su­pru­ga. Po­zva­la se na za­kon­ske bla­go­da­ti da ne mo­ra svje­do­či­ti pro­tiv užeg čla­na obi­te­lji. No bi­lo je to pre­kas­no jer kod pr­vog is­pi­ti­va­nja u DORH-u, po­nu­di­li su joj tu mo­guć­nost, što je ona od­bi­la i tad su joj rek­li da će sve što ka­že ući u služ­be­ni spis. Na te­me­lju is­tra­že­nog i nje­ne izja­ve 29. pro­sin­ca 2017. pro­tiv Aloj­zi­ja To­ma­še­vi­ća po­kre­nut je kaz­ne­ni pos­tu­pak, ko­ji je i da­lje u ti­je­ku. Ci­je­li slu­čaj je s Op­ćin­skog su­da u Po­že­gi pre­ba­čen u Op­ćin­ski sud u Sla­von­skom Bro­du. Nes­luž­be­no doz­na­je­mo da su su­ci po­že­škog su­da tra­ži­li svo­je iz­u­ze­će, ta­ko da se usko­ro oče­ku­je po­če­tak su­đe­nja Aloj­zi­ju To­ma­še­vi­ću, zbog na­si­lja ko­je je 3. lis­to­pa­da 2017. po­či­nio nad su­pru­gom. Pod­sje­ti­mo, žu­pa­no­va su­pru­ga o sve­mu što je do­ži­vje­la e-ma­ilom je oba­vi­jes­ti­la pred­sjed­ni­ka HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. No u stran­ci nit­ko na to ni­je obra­tio po­zor­nost, pa ta­ko o to­me ni­su ni oba­vi­jes­ti­li Plen­ko­vi­ća. Ka­ko je iz­aš­la sa svi­me u jav­nost, pred­sjed­nik HDZ-a ubr­zo je iz­vi­jes­tio sve ka­ko su pro­naš­li ma­ilo­ve te da župan, ako se do­ka­žu op­tuž­be, ne­će mo­ći os­ta­ti na duž­nos­ti. No ne mo­že ga smi­je­ni­ti Plen­ko­vić ne­go gra­đa­ni ili mo­že sam od­stu­pi­ti s duž­nos­ti. To­ma­še­vi­ća su iz­ba­ci­li iz stran­ke, no i da­lje vo­di žu­pa­ni­ju. Župan je ovaj obi­telj­ski slu­čaj la­ni štu­ro ko­men­ti­rao re­kav­ši da ne­ma oz­bilj­nih op­tuž­bi i da je pu­no to­ga kri­vo in­ter­pre­ti­ra­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.