IMAM IH ČAK 300 I NI­SAM IH SKINUO S AUTA

NEOBIČAN HOBI Is­tra­nin Vi­li­jam Kr­ba­vac (30) go­di­na­ma sa­kup­lja re­gis­tra­cij­ske plo­či­ce. Že­lja mu je po­sje­ti­ti sva ta mjes­ta na nji­ma

24sata - - NEWS -

Pr­vu re­gis­tra­cij­sku ta­bli­cu Pu­le iz do­ba Ju­gos­la­vi­je na­šao sam na jed­nom sta­rom auto­mo­bi­lu ko­ji je išao na ot­pad i ta­ko je sve po­če­lo. Naj­vi­še imam onih iz do­ba biv­še Ju­gos­la­vi­je. Po­či­nje ta­ko pri­ču o svom ve­oma neo­bič­nom ho­bi­ju Vi­li­jam Kr­ba­vac (30) iz Lu­po­gla­va u Is­tri. On je stras­tve­ni sa­kup­ljač sta­rih re­gis­tra­cij­skih ta­bli­ca. Go­di­na­ma ih sa­kup­lja, a u svo­joj ko­lek­ci­ji ih ima vi­še od 300. Ve­ći­nom su to sta­re bal­kan­ske plo­či­ce. I ne mis­li sta­ti na to­me. Taj broj sva­kim da­nom ras­te. Me­đu mno­go­broj­nim ta­bli­ca­ma ima vr­lo za­nim­lji­vih, kao što su one sa sta­rim voj­nim oz­na­ka­ma, pa on­da iz Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne, Ma­ke­do­ni­je, Ba­nje Lu­ke, Slo­ve­ni­je, Ri­ma, Aus­tra­li­je, Aus­tri­je, Nje­mač­ke, Sr­bi­je, Ame­ri­ke... - Sna­la­zim se na pu­no na­či­na ka­ko bih ih na­ba­vio. Ne­ke sam ku­pio, ne­ke su mi do­ni­je­li pri­ja­te­lji, ne­ke sam pro­na­šao na raz­nim buv­lja­ci­ma, a ne­ke ku­pio pre­ko Nju­ška­la - ka­že. Ne­dos­ta­ju mu, do­da­je, re­gis­tra­cij­ske ta­bli­ce iz sa­mo 40ak gra­do­va biv­še Ju­gos­la­vi­je. - I njih ću na­ba­vi­ti si­gur­no uvje­ren je Vi­li­jam. Sma­tra ka­ko su one dio po­vi­jes­ti te da bi bi­lo šte­ta ne sa­ču­va­ti ih i uni­šti­ti. Osim ju­gos­la­ven­skih, Vi­li­jam po­seb­nu paž­nju pri­da­je ame­rič­kim ta­bli­ca­ma. - Ne­mam no­ve re­gis­tra­cij­ske plo­či­ce, ta­ko da ni­kom ni­sam uzeo nje­go­ve, ne­go sa­kup­ljam sa­mo sta­re. Ove ame­rič­ke na­bav­ljam uglav­nom od pri­ja­te­lja. To je gušt. Ne­ke sam ku­po­vao za 10 ku­na, a za ne­ke sam iz­dvo­jio i 100 eura - ka­že. Naj­skup­lja ta­bli­ca je bi­la, do­da­je, ona iz Re­pu­bli­ke Sr­p­ske Kra­ji­ne, ko­ja je ko­šta­la oko 100 eura. Na­ba­vio ju je u Osi­je­ku pri­je dvi­je i pol go­di­ne. Naj­te­že mu je, ot­kri­va, na­ba­vi­ti ta­bli­ce sa zvi­jez­dom pe­to­kra­kom, ko­je naj­vi­še vo­li, dok ih iz stra­nih ze­ma­lja la­ko pro­na­la­zi. - Pri­ja­te­lji zna­ju za moj hobi. Ne­ki mi ka­žu da je to sim­pa­tič­no i do­bro, a dru­gi da sam to­tal­no lud - priz­na­je Vi­li­jam. Ne­ma do­volj­no pros­to­ra da bi sve plo­či­ce dr­žao iz­lo­že­ne va­ni, pa su sprem­lje­ne u ku­ti­je. Na si­gur­no. Da ih ne bi iz­gu­bio. - Če­ka­ju bo­lje da­ne kad ću ih sve iz­lo­ži­ti na zi­du - ka­že na­gla­ša­va­ju­ći ka­ko ne­ma tog novca za ko­ji bi pro­dao ta­bli­ce. - To je ljubav. Imam te plo­či­ce, a go­to­vo da ni­ti u jed­nom to­me mjes­tu, gra­du ili dr­ža­vi ni­sam bio. A upra­vo to mi je ve­li­ka že­lja. Že­lim obi­ći sve gradove či­je re­gis­tra­cij­ske oz­na­ke imam u ko­lek­ci­ji - re­kao nam je am­bi­ci­oz­ni i upor­ni ko­lek­ci­onar Vi­li­jam.

Već tre­ću go­di­nu za­re­dom odva­ja se ko­me­mo­ra­ci­ja jer Vla­da ne is­prav­lja stva­ri, ne is­prav­lja pokušaj pro­mje­ne po­vi­jes­ti. Vi­dje­li smo ovih da­na pos­tro­ja­va­nje lju­di u cr­nim ko­šu­lja­ma ko­ji vi­ču ‘Za dom sprem­ni’, a na to ne­ma re­ak­ci­je vlas­ti, re­kao je...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.