Za­šti­tu po­tro­ša­ča o bi pla­ti­le re­ži­je

APSURDNE OD­LU­KE Vi­še od tri mje­se­ca sa­vjet­ni­ci su bi­li na bur­zi ra­da. Sad ima­ju no­ve ugo­vo­re i no­vac, ali ne smi­ju ga po­tro­ši­ti ni za olov­ku, to­ner, pa­pir...

24sata - - JA, POTROŠAČ -

Pr­vi put u 13 go­di­na če­ti­ri po­tro­šač­ka sa­vje­to­va­li­šta pres­ta­la su ra­di­ti na vi­še od tri mje­se­ca, uga­si­li su im te­le­fon­ske li­ni­je za po­tro­ša­če ko­ji su se jav­lja­li na Cen­tral­ni in­for­ma­cij­ski sus­tav Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva i obr­ta, doz­na­je­mo ka­ko su u po­je­di­nim sa­vje­to­va­li­šti­ma dos­lov­ce po­su­đi­va­li no­vac da bi pla­ti­li re­ži­je. I sve to za­to što je re­sor­no mi­nis­tar­stvo ras­pi­sa­lo na­tje­čaj za do­dje­lu novca za nji­hov rad u 2018. sa­mo če­ti­ri da­na pri­je No­ve go­di­ne. Sa­vje­to­va­li­šta u Osi­je­ku, Spli­tu, Pu­li i Za­gre­bu sa­mo su za­hva­lju­ju­ći en­tu­zi­jaz­mu svo­jih sa­vjet­ni­ka nas­ta­vi­li odr­ža­va­ti ba­rem mi­ni­mal­ni kon­takt s po­tro­ša­či­ma, i to vo­lon­ti­ra­ju­ći. Po­čet­kom trav­nja na­po­kon su se pot­pi­sa­li ugo­vo­ri i sa­vje­to­va­li­šta su do­bi­la no­vac, ali je u jav­nos­ti go­to­vo ne­pri­mjet­na os­ta­la in­for­ma­ci­ja da Zagreb ni­je pro­šao na na­tje­ča­ju i da je na ko­rak do ga­še­nja. Čel­ni­ci tog sa­vje­to­va­li­šta ni­su htje­li to ko­men­ti­ra­ti, ali doz­na­je­mo pod ko­jim uvje­ti­ma su os­ta­la Zagreb os­ta­je bez sa­vje­to­va­li­šta, ali ga Va­ra­ždin do­bi­va. U Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva ka­žu da su od 2005. do da­nas za sa­vje­to­va­li­šta da­li 16 mi­li­ju­na ku­na. Sa­mo u 2018. go­di­ni, tvr­de, dat će 280.000 ku­na. tri sa­vje­to­va­li­šta do­bi­la no­vac i ona gra­ni­če s ap­sur­di­ma. Pre­ma no­vim pra­vi­li­ma, no­vac smi­ju ko­ris­ti­ti sa­mo za pla­će i re­ži­je. - A da bi is­pla­ti­li pla­će, sa­vje­to­va­li­šta pre­ma za­ko­nu mo­ra­ju ima­ti knji­go­vo­đu, ko­jeg mo­ra­ju pla­ti­ti, ali ne nov­cem do­bi­ve­nim od mi­nis­tar­stva. Sa­vje­to­va­li­šta mo­ra­ju ima­ti in­ter­net­sku stra­ni­cu, ali tim nov­cem ne smi­je se pla­ti­ti do­me­na ni­ti in­for­ma­ti­čar. Dos­lov­ce ni li­pa ni­je odo­bre­na za ured­ski ma­te­ri­jal, pa­pir, tin­tu za prin­ter... Ako bi mi­nis­tar­stvo pos­la­lo do­pis, a iz sa­vje­to­va­li­šta na nje­ga od­go­vo­re, ona ne smi­ju pla­ti­ti ni po­štan­sku mar­ku nov­cem od mi­nis­tar­stva – is­ti­ču nam su­go­vor­ni­ci. Sve ovo do­bi­lo je i osob­nu ra­zi­nu, ko­ja gra­ni­či s do­brim uku­som. U sa­vje­to­va­li­šte mo­ra­ju sa­mi do­no­si­ti sa­ni­ta­ri­je, čak i to­alet­ni pa­pir, jer im se ni to ne priz­na­je kao tro­šak ko­ji mo­gu prav­da­ti. - U 13 go­di­na sa­vje­to­va­li­šta su se tre­ba­la po­di­ći u na ra­zi­nu ins­ti­tu­ci­ja zbog ogrom­nog pos­la ko­ji su na­pra­vi­li i sus­ta­va ko­ji su iz­gra­di­li. Umjes­to to­ga, či­ni se kao da mi­nis­tar­stvo po­ku­ša­va ra­sfor­mi­ra­ti sus­tav, kao da su sa­vje­to­va­li­šta trn u oku ili kon­ku­ren­ci­ja, te či­ne sve da bi ih do­ve­li pod svo­ju iz­rav­nu kon­tro­lu. Da­ju no­vac, ko­ji se smi­je vr­lo usko tro­ši­ti. Oni bi is­to­vre­me­no nad­zi­ra­li, ali ne bi od­go­va­ra­li za sa­vje­te po­tro­ša­či­ma ko­je sa­vjet­ni­ci da­ju – go­vo­re nam su­go­vor­ni­ci. Iz Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva od­go­va­ra­ju da su na­tje­čaj za fi­nan­ci­ra­nje sa­vje­to­va­li­šta u 2018. pro­ve­li u za­kon­skom ro­ku i da ni­su kas­ni­li. Na­po­mi­nju ka­ko su osi­gu­ra­li no­vac, ne Eu­rop­ska ko­mi­si­ja ne­dav­no je obja­vi­la iz­vješ­će po ko­jem RH za­uzi­ma po­s­ljed­nja tri mjes­ta u svim kri­te­ri­ji­ma ko­ji se od­no­se na za­šti­tu po­tro­ša­ča. Ni­je po­mo­glo ni što je Ne­ven Mi­mi­ca bio europ­ski po­vje­re­nik za za­šti­tu po­tro­ša­ča. za če­ti­ri sa­vje­to­va­li­šta ne­go i za do­dat­na dva, no ja­vi­li su se sa­mo još iz Va­ra­ždi­na, ko­ji su i proš­li na na­tje­ča­ju, ali Zagreb pr­vi put ni­je. Od 2005. do da­nas za sa­vje­to­va­li­šta su da­li 16 mi­li­ju­na ku­na, sa­mo ove go­di­ne dat će 280.000. Po­dr­c­ta­va­ju ka­ko je uvjet za dalj­nje fi­nan­ci­ra­nje bio da su sa­vje­to­va­li­šta u pri­jaš­njim go­di­na­ma no­vac tro­ši­la na­mjen­ski. Doz­na­je­mo ka­ko je re­vi­zi­ja mi­nis­tar­stva de­talj­no proš­la kroz nji­ho­ve fi­nan­ci­je te su ne­ka mo­ra­la čak vra­ća­ti dio novca iz pri­jaš­njih go­di­na. Is­ti­ču i to da se po­tro­ša­či s pro­ble­mi­ma mo­gu ja­vi­ti iz­rav­no i nji­ma u mi­nis­tar­stvu na po­tro­sac.min­go. hr i ecc-cro­atia.hr. Do­da­ju da sa­vje­to­va­li­šta mo­gu pri­ma­ti no­vac i od je­di­ni­ca re­gi­onal­ne i lo­kal­ne sa­mo­upra­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.