Ka­ta­lon­ci tra­že da se od­mah os­lo­bo­de svi po­li­tič­ki za­tvo­re­ni­ci

24sata - - NEWS -

Izvi­ku­ju­ći “Slo­bo­da po­li­tič­kim za­tvo­re­ni­ci­ma” de­se­tak ti­su­ća Ka­ta­lo­na­ca ju­čer je mir­no pro­s­vje­do­va­la u Bar­ce­lo­ni u Špa­njol­skoj. Ne­za­do­volj­ni su zbog to­ga što je špa­njol­ska vlast u pri­tvor str­pa­la de­vet po­li­ti­ča­ra ko­ji su se bo­ri­li za neo­vis­nost Ka­ta­lo­ni­je. - Sma­tram da pro­blem Ka­ta­lo­ni­je ne tre­ba ri­je­ša­va­ti na su­du već di­ja­lo­gom - re­kao je Ca­mil Ros, je­dan od or­ga­ni­za­to­ra pro­s­vje­da. Za kaz­ne­no dje­lo po­bu­ne pre­dvi­đe­na im je kaz­na do 30 go­di­na za­tvo­ra. Že­le “obra­ne ka­ta­lon­skih ins­ti­tu­ci­ja i slo­bo­da”. (aš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.