‘PLEN­KO­VI­ĆU DA DAŠ KI­OSK, OTI­ŠAO BI U VRAŽJU MATER’

LAŽI I MANIPULACIJE To­do­rić tvr­di da je nov­cem ko­ji je os­ta­vio pla­ćen dug do­bav­lja­či­ma i da ni­je os­ta­vio 6 ku­na na ra­ču­nu

24sata - - NEWS -

Osnivač Agro­ko­ra Ivi­ca To­do­rić po­ru­čio je ka­ko ne mis­li os­ta­ti u Lon­do­nu ne­go će se vra­ti­ti u Hr­vat­sku. Po­ru­čio je i ka­ko se ne bo­ji od­la­ska u za­tvor. - Za­što da ja idem u za­tvor? Ovo je sra­mo­ta. Ne­ka po­ka­žu što sam uzeo - re­kao je Ivi­ca To­do­rić u in­ter­v­juu za emi­si­ju “Toč­ka na tje­dan” na N1. Tvr­di da on i nje­go­va dje­ca ne­ma­ju ni­šta. - Ni­šta ne­mam, nig­dje ni­šta, ni­jed­nog eura. Ali ne ja, ne mo­ja dje­ca, šo­gor ili ši­ra obi­telj. Nit­ko od njih - re­kao je. To­do­rić je ka­zao i ka­ko je “lex Agro­kor” pot­pi­sao pod pri­ti­skom. Na­veo je da kom­pa­ni­ja ni­je bi­la u pro­ble­mi­ma, da je sve bi­lo čis­to te da je na sve pla­ćen po­rez. Po­ru­čio je da pro­tiv nje­ga ni­je dr­ža­va ne­go po­je­din­ci pro­zi­va­ju­ći pri to­me pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća te mi­nis­tre Mar­ti­nu Da­lić i Da­vo­ra Bo­ži­no­vi­ća. To­do­rić je ko­men­ti­rao i tvrd­nje iz­van­red­ne upra­ve da je is­pla­ti­la 400 mi­li­ju­na ku­na du­ga do­bav­lja­či­ma. - La­žu, u nu­lu la­žu. Pla­ti­li su gra­nič­ni dug. Lo­vu ko­ju sam ja os­ta­vio - us­t­vr­dio je, Na po­da­tak da je do­la­skom iz­van­red­ne upra­ve na ra­ču­nu Agro­ko­ra bi­lo šest ku­na Gaz­da uz­vra­ća: - To su tak­ve manipulacije, oni su se u svo­jim ma­ni­pu­la­ci­ja­ma po­gu­bi­li - us­t­vr­dio je. Opet se do­tak­nuo pre­mi­je­ra. - Kaj taj Plen­ko­vić ra­zu­mi­je? Da mu daš je­dan ki­osk, to bi otiš­lo u vražju mater - po­ru­čio je Ivi­ca To­do­rić. Is­pri­čao je i ka­ko je Da­lić iz­ba­cio iz ure­da na­kon što mu iz­ni­je­la plan ko­ji je uklju­či­vao nje­go­vo mi­ca­nje iz Agro­ko­ra. - Rek­la je: ‘To­do­ri­ću, ti ćeš re­gis­tri­ra­ti kom­pa­ni­ju i pre­ba­ci­ti na nju di­oni­ce, bit će no­va skup­šti­na, a ti se mi­češ’. Ja je gle­dam. Ej, lu­da že­na, ne znam ko­ji je ‘Bog do­šel’. Re­kao sam: ‘Mo­gu to na­pra­vi­ti, ali da ti i tvo­ji mla­ti­mu­da­ni uprav­lja­te i to uni­šti­te pa da ja bu­dem od­go­vo­ran, taj film ne bu­deš gle­da­la i van!’ - pre­pri­čao je To­do­rić. Tvr­di da mu u stva­ra­nju pos­lov­nog car­stva ni­je po­mo­gao ni je­dan po­li­ti­čar.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.