BRK I TRENI SU POSTOJA

SA­MO JE KOSE MA­NJE Osje­ča­nin Sti­pan Mi­škić već se 22 go­di­ne na ro­đen­dan fo­to­gra­fi­ra na bal­ko­nu. I uvi­jek u is­tom stylin­gu

24sata - - NEWS -

Sva­ke go­di­ne su me obič­no sli­ka­li za ro­đen­dan. Imam fo­to­gra­fi­je sa svih, a on­da sam na svoj 50. ro­đen­dan do­šao na ide­ju da me sin fo­to­gra­fi­ra ma­lo druk­či­je. Na pa­pi­ru sam na­pi­sao broj 50 i sta­vio ga is­pred se­be. To je bio ju­bi­lar­ni ro­đen­dan, okru­gli, pa sam ga htio ne­ka­ko obi­lje­ži­ti na sli­ci, pri­sje­tio se Osje­ča­nin Sti­pan Mi­škić (71). Slu­čaj­no se do­go­di­lo da je ta­da na sebi imao tre­nir­ku. - Sta­ra je oko 25 go­di­na. Ne znam vi­še od ko­ga sam je i ko­jom pri­li­kom do­bio, vje­ro­jat­no mi ju je su­pru­ga ku­pi­la. To čak ni­je ni ne­ka mar­ki­ra­na tre­nir­ka, s ime­nom, ne­go ne­ka ‘ŽNJ’ mar­ka - ka­že nam Sti­pan, ko­ji je po­tom i idu­ći ro­đen­dan od­lu­čio obi­lje­ži­ti na is­ti na­čin. Odje­nuo je i is­tu tre­nir­ku. Ima je i da­nas i za­pra­vo ne­ma ro­đen­dan­ske fo­to­gra­fi­je bez te tre­nir­ke. ko­ja je u Aus­tri­ji, raz­go­va­ra­ti vi­de­ove­zom pre­ko in­ter­ne­ta, ali kad je ri­ječ o fo­to­gra­fi­ja­ma, svoj 25 go­di­na sta­ri fo­to­apa­rat Sam­sung, s fil­mom za ra­zvi­ja­nje, ne bi dao ni za što. - Kad po­gle­dam te fo­to­gra­fi­je, po­mis­lim: ‘Bo­že dra­gi, ka­ko se čo­vjek mi­je­nja s go­di­na­ma’, ali pri­mje­ću­jem ka­ko sam ove go­di­ne mla­đi ne­go la­ni - ka­že nam Sti­pan kroz smi­jeh do­da­ju­ći da se bo­ja kose mi­je­nja, a dla­ka je sve ma­nje iz go­di­ne u go­di­nu. - Br­ko­ve imam po­s­ljed­njih 55 go­di­na. Ne­kad su du­ži, ne­kad kra­ći, ali uvi­jek tu. Ko­su ni­sam iz­gu­bio ne­go se sa­da sa­mo ta­ko češ­ljam. Na sli­ka­ma ma­lo os­ci­li­ram i u ki­la­ži, ali ne znat­no. Ne smi­jem se udeb­lja­ti jer ne­ću sta­ti u tre­nir­ku - re­kao nam je Sti­pan vo­de­ći nas na svoj bal­kon u dvo­ri­štu zgra­de, ko­ji već go­di­na­ma kra­se

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.