RKA NI...

24sata - - NEWS -

iden­tič­ne bilj­ke, cvjet­ni ka­li­ći i ru­ini­ra­ni zid zgra­de u po­za­di­ni. - Sva­ki put kad obja­vim no­vu ro­đen­dan­sku fo­to­gra­fi­ju, pri­ja­te­lji mi ka­žu da je to baš je­dins­tve­na fo­ra i pi­ta­ju me ka­ko sam se to­ga sje­tio. Svi­ma je naj­bo­lje to što sam uvi­jek u is­toj tre­nir­ci, na is­tom bal­ko­nu, s is­tim br­ko­vi­ma. Tko god to vi­di, svi­ma se svi­đa. Že­na me u po­čet­ku pi­ta­la: ‘Pa ka­ko ti se da sva­ke go­di­ne o to­me vo­di­ti ra­ču­na?’. Pa da mi se. Još de­se­tak i on­da vi­še ne­ću - ka­že Sti­pan, ko­ji je rad­ni vi­jek pro­veo kao di­plo­mi­ra­ni agro­nom i odu­vi­jek se vo­lio ša­li­ti i pra­vi­ti ko­je­kak­ve smi­ca­li­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.