Dra­ga, na­pra­vio sam si ro­bo­ta od 7 to­na...

24sata - - NEWS -

Mis­lim da je ovo naj­ve­ći ro­bot ko­jim se mo­že uprav­lja­ti, a da je k to­me in­s­pi­ra­ci­ja za nje­ga doš­la iz cr­ti­ća, re­kao je ja­pan­ski in­že­njer Ma­sa­aki Na­gu­mo. U se­lu Shin­to u Gun­mi u Ja­pa­nu pred­stav­ljen je ro­bot LW-Mo­no­no­fu. Ra­zvi­la ga je tvrt­ka Sa­ka­ki­ba­ra Ki­kai, poz­na­ta po pro­izvod­nji po­ljo­pri­vred­nih stro­je­va. Na­prav­ljen je po uzo­ru na Na­gu­mo­vu omi­lje­nu cr­ta­nu se­ri­ju “Mo­bi­le Su­it Gun­dam”, ko­ju je obo­ža­vao u dje­tinj­stvu. Ro­bot te­ži se­dam to­na, a vi­sok je osam i pol me­ta­ra. Sa­dr­ži i kok­pit, u ko­jem su mo­ni­tor i ru­či­ca ka­ko bi se lak­še mo­glo uprav­lja­ti ro­bo­tom. Iako iz­gle­da ne­vje­ro­jat­no, ne slu­ži sa­mo za gle­da­nje. Na­ime, ro­bot bez pro­ble­ma po­mi­če ru­ke i pr­ste, gor­nji dio ti­je­la, a mo­že ho­da­ti i una­pri­jed i una­trag. Kao nje­go­vu naj­bo­lju ka­rak­te­ris­ti­ku is­ti­če se is­pu­ca­va­nje u zrak di­vov­skih lop­ti­ca od pje­ne, ko­je mo­gu dos­ti­ći br­zi­nu od čak 140 km/h. Tvrt­ka Sa­ka­ki­ba­ra Ki­kai ra­zvi­la je i ma­nje robote te za­bav­ne stro­je­ve ko­ji se mo­gu unajm­lji­va­ti. Naj­češ­će ih iz­najm­lju­ju za dje­čje ro­đen­da­ne i za­ba­ve, a ci­je­na je ma­lo vi­še od 5500 ku­na po sa­tu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.