Gla­va­šev se od­vjet­nik vo­zio na mo­to­ru, do­bio in­far­kt, pao i po­gi­nuo

SLE­TIO Ra­dan Ko­vač (56) sle­tio je s ces­te na po­te­zu iz­me­đu Alj­ma­ša i Er­du­ta na­kon sas­tan­ka s osječ­kim gra­do­na­čel­ni­kom

24sata - - NEWS -

Ra­dan je bio du­go­go­diš­nji lju­bi­telj i vo­zač mo­to­ra. Na nji­ma je pro­šao po­la Eu­ro­pe i Ru­si­je, no ni­je bio div­ljak ne­go je vo­zio s gu­štom. Sva­ke bi go­di­ne je­dva do­če­kao pro­lje­će da sjed­ne na svog lju­bim­ca. Iz­gu­bio sam pri­ja­te­lja, re­kao je Bra­ni­mir Gla­vaš. Gla­vaš ka­že ka­ko je Ko­vač u su­bo­tu po­pod­ne bio na rad­nom ruč­ku s gra­do­na­čel­ni­kom Osi­je­ka Iva­nom Vr­ki­ćem u er­dut­skom res­to­ra­nu. S tog se do­ga­đa­ja i vra­ćao kad je po­gi­nuo. Ugled­ni osječ­ki od­vjet­nik Ra­dan Ko­vač je, vo­ze­ći se na svo­me mo­to­ru, sle­tio s ces­te na po­te­zu iz­me­đu Alj­ma­ša i Er­du­ta. Nes­luž­be­no se doz­na­je ka­ko je uz­rok ne­sre­ći vje­ro­jat­no sr­ča­ni udar ko­ji je Ko­vač do­bio ti­je­kom vož­nje, zbog če­ga se ni­je us­pio za­us­ta­vi­ti ne­go je u za­vo­ju sle­tio u ka­nal. Te­ško oz­li­je­đe­nog su ga hit­no pre­vez­li u osječ­ku bol­ni­cu, gdje su se li­ječ­ni­ci dva sa­ta bo­ri­li za nje­gov ži­vot, no oko 19 sa­ti je pre­mi­nuo. Od­vjet­nik Ko­vač u svo­joj je pro­fe­si­onal­noj ka­ri­je­ri re­ali­zi­rao mno­ge us­pješ­ne i poz­na­te par­ni­ce. Bra­nio je biv­šeg mi­nis­tra unu­traš­njih pos­lo­va Ran­ka Os­to­ji­ća u pri­vat­noj tuž­bi pro­tiv Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca, zas­tu­pao je Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša u pri­vat­nim par­ni­ca­ma za kle­ve­tu i du­šev­ne bo­li, bra­nio je Di­nu Kon­ti­ća i kas­ni­je Mir­ka Si­vi­ća ko­ji­ma se su­di­lo u slu­ča­ju Se­lo­tejp te dru­ge poz­na­te oso­be. Pri­ja­te­lji i ko­le­ge su ga po­što­va­li jer je u svom pos­lu ne­ri­jet­ko bio i hu­man, pa je svo­je bra­nje­ni­ke bra­nio bez nak­na­de ako su bi­li u te­škoj fi­nan­cij­skoj si­tu­aci­ji. (dm)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.