ISPITUJU LIJEKOVE, OKUSNI KUNIĆI

INTERVJU Spe­ci­ja­list in­ter­ne on­ko­lo­gi­je dr. Želj­ko Voj­no­vić ka­že da su kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja važ­na za pa­ci­jen­te ko­ji ta­ko pri­ma­ju sku­pe pa­met­ne lijekove, ali i za dr­žav­ni pro­ra­čun J FAZI, PRED PUŠTANJEM NA TR­ŽI­ŠTE. AKO NE­ŠTO POĐE KRI­VO, PRO­IZVO­ĐAČ GU­BI VE

24sata - - PANORAMA -

Ti­je­kom 18 go­di­na, ko­li­ko se ba­vi kli­nič­kim is­pi­ti­va­nji­ma li­je­ko­va, dr. Želj­ko Voj­no­vić, in­ter­nis­tič­ki on­ko­log iz OB-a Va­ra­ždin, pro­veo je od 30 stu­di­ja. Ka­ko gle­da­te na naj­a­vu Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva o olak­ša­va­nju pro­ce­du­re za kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja li­je­ko­va u Hr­vat­skoj? Poz­drav­ljam najave mi­nis­tra Ku­jun­dži­ća. Kli­nič­ka is­pi­ti­va­nja li­je­ko­va su iz­nim­no važ­na ne sa­mo za pa­ci­jen­te ko­ji ti­me pri­ma­ju sku­pe naj­no­vi­je pa­met­ne lijekove i ino­va­tiv­ne te­ra­pi­je ko­je će kod nas pos­ta­ti mo­žda dos­tup­ne za ko­ju go­di­nu ne­go od sve­ga ima ko­ris­ti dr­žav­ni pro­ra­čun i zdrav­s­tve­ni sus­tav. Na­kon što je spon­zor tj. pro­izvo­đač li­je­ka do­bio odo­bre­nje mi­nis­tar­stva da mo­že za­po­če­ti stu­di­ju u Hr­vat­skoj, što se za­tim zbi­va? On sa­mos­tal­no bi­ra us­ta­no­vu u ko­joj će tak­vo is­tra­ži­va­nje pro­vo­di­ti. Op­sež­na do­ku­men­ta­ci­ja po­treb­na je za odo­bre­nje, ali i za sva­ki dalj­nji ko­rak is­pi­ti­va­nja. U Hr­vat­skoj se uglav­nom ispituju lijekovi u trećoj fazi, što zna­či da su već pred puštanjem na tr­ži­šte. Sto­ga je ap­so­lut­no neo­prav­da­na bo­ja­zan po­je­di­na­ca ka­ko pa­ci­jen­ti kod nas slu­že kao po­kus­ni kunići. Na­ime, u sva­koj fazi is­tra­ži­va­nja spon­zor tro­ši ogro­man bu­džet. Zah­ti­je­va od nas ti­je­kom is­tra­ži­va­nja vr­lo pre­ciz­ne po­dat­ke, do te mje­re da se čak pa­zi na tip­fe­le­re i toč­ke u do­ku­men­ti­ma. Ako je ne­što poš­lo kri­vo, is­tra­ži­va­nje se pre­ki­da i spon­zor gu­bi sav no­vac ko­ji je ulo­žio, a čes­to je ri­ječ o mi­li­jun­skim iz­no­si­ma. Is­tra­žu­je li se li­jek is­to­vre­me­no u dru­gim zem­lja­ma te ka­ko bi­ra­ju vo­di­te­lje is­pi­ti­va­nja i pa­ci­jen­te? Uz Hr­vat­sku, is­to­vre­me­no se li­jek is­tra­žu­je u dru­gim zem­lja­ma, a re­fe­rent­ni cen­tar pri­kup­lja po­dat­ke svih su­di­oni­ka. Kad us­ta­no­va pri­hva­ti is­tra­ži­va­nje, tra­ži li­ječ­ni­ka ko­ji je vo­ljan vo­di­ti is­tra­ži­va­nje. Na­ime, iako se taj trud pla­ća iz bu­dže­ta spon­zo­ra za ci­je­li me­di­cin­ski tim, rad je na do­bro­volj­noj ba­zi i pro­vo­di se na­kon rad­nog vre­me­na. Na­kon što pot­pi­še­te ugo­vor o po­vjer­lji­vos­ti, do­bi­je­te pro­to­kol li­je­če­nja i tek tad vi­di­te ko­li­ko is­pi­ta­ni­ka mo­že­te osi­gu­ra­ti. Uvi­jek se naj­pri­je tra­že pa­ci­jen­ti u vlas­ti­toj bol­ni­ci, no ako ih ne­ma do­volj­no, kon­tak­ti­ra­mo ko­le­ge i u dru­gim bol­ni­ca­ma. Taj pro­bir je ja­ko va­žan jer u stu­di­ju mo­gu ući sa­mo oni pa­ci­jen­ti ko­ji ima­ju pre­du­vje­te, dak­le di­jag­no­zu za taj li­jek. Jav­lja­ju li vam se pa­ci­jen­ti iz dru­gih cen­ta­ra u Hr­vat­skoj ili iz ino­zem­s­tva tra­že­ći da uđu u stu­di­ju? Da, ima­mo bo­les­ni­ke iz dru­gih kra­je­va Hr­vat­ske, a bi­lo je za­in­te­re­si­ra­nih i iz Slo­ve­ni­je. No ov­dje mo­ram is­tak­nu­ti da je u Hr­vat­skoj in­for­mi­ra­nost pa­ci­je­na­ta ja­ko lo­ša. Stra­ne us­ta­no­ve na nas­lov­ni­ci svo­jih web stra­ni­ca ima­ju objav­lje­na sva is­tra­ži­va­nja na ko­ji­ma ra­de i pa­ci­jen­ti ima­ju do­bar pris­tup po­da­ci­ma. Sve je jav­no dos­tup­no bez pre­vi­še mu­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.