Grob za­pu­šten, a ku­ća opus­to­še­na: nes­ta­la je i ur­na Esmi­na mu­ža...

Di­va rom­ske glaz­be je ime­tak os­ta­vi­la ma­ke­don­skoj dr­ža­vi, ali 48 nje­ne dje­ce bo­ri se za to na­s­ljed­stvo

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: I. PRGOMAR, D. GAŠČIĆ, D. LUGARIĆ NAS­TA­VAK NA SLJE­DE­ĆOJ STRA­NI­CI

Grob Esme Re­dže­po­ve u Skop­lju sa­mo je hr­pa zem­lje s jed­nom “ta­blom”, a nje­zi­na ku­ća, od­nos­no mu­zej, ko­ju je os­ta­vi­la Ma­ke­do­ni­ji je opus­to­še­na. Nes­ta­la je ur­na Esmi­na su­pru­ga Sve­te Te­odo­si­jev­skog, za­tim Esmi­ne ha­lji­ne, od­li­ko­va­nja, a na­vod­no i - ra­di­ja­to­ri. Pje­va­či­ca je umr­la u 74. go­di­ni kra­jem 2016. Zva­li su je “Kra­lji­com Ro­ma”, po­svo­ji­la je 48 dje­ce, dva­put je no­mi­ni­ra­na za No­be­lo­vu na­gra­du za mir, a kak­va je bi­la naj­bo­lje je opi­su­je nje­zi­na dav­no iz­go­vo­re­na re­če­ni­ca: - Vi­še od bi­lo kak­vog bo­gat­stva dra­že mi je kad vi­dim osmi­jeh na­kon što na­hra­nim ba­rem jed­no di­je­te. Esma se po­no­si­la svo­jim do­mo­ljub­ljem pa je 2013. po­ni­je­la ti­tu­lu “Na­ci­onal­nog umjet­ni­ka Ma­ke­do­ni­je”. Do­mo­vi­ni je os­ta­vi­la sve, pa čak i obi­telj­sku ku­ću od 750 kva­dra­ta. No unu­ci Esmi­na bra­ta ko­ji su joj naj­bli­ži krv­ni srod­ni­ci s dr­ža­vom se spo­re na su­du oko os­tav­šti­ne. U me­đu­vre­me­nu nje­zin grob zja­pi na­pu­šten, spo­me­nik ni­su ure­di­li, a o ku­ći nit­ko ne bri­ne te je de­vas­ti­ra­na. Esma Re­dže­po­va sve je os­ta­vi­la ma­ke­don­skom mi­nis­tar­stvu kul­tu­re jer je sma­tra­la ka­ko je dje­cu zbri­nu­la. To opo­vr­ga­va­ju čla­no­vi obi­te­lji, od­nos­no unu­ci Esmi­na bra­ta, Ad­na­nu i Sa­ni­ja Re­dže­pov. Nji­ho­vo miš­lje­nje po­dr­ža­va i pri­je­te­lji­ca pje­va­či­ce, Va­ska Jan­kov­ska, ko­ja tvr­di da je sve htje­la os­ta­vi­ti bra­to­vim unu­ci­ma. I dok prav­ne za­vr­z­la­me i op­tuž­be tra­ju, grob iz­gle­da kao da mu se vlas­nik ne zna i da ga nit­ko ne po­sje­ću­je. Esma je bi­la ambasador Ro­ma u Eu­ro­pi, pri­ja­te­lje­va­la je s Ti­tom, bi­la ambasador Ma­ke­do­ni­je u svi­je­tu, a ku­ća i grob iz­gle­da­ju kao da su ju svi za­bo­ra­vi­li.

BEZ SPOMENIKA Po­s­ljed­nje po­či­va­li­šte pje­va­či­ce že­lje­li su ure­di­ti nje­zi­ni si­no­vi, ali ka­žu da zbog bi­ro­krat­skih pro­ble­ma još ni­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.